งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ.มณฑา ไชยะวัฒน ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ.มณฑา ไชยะวัฒน ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ.มณฑา ไชยะวัฒน ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี
ความสำคัญของการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย พญ.มณฑา ไชยะวัฒน ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี

2 ความสำคัญของการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อ การพัฒนาประเทศในอนาคต เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับ การพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนถึงวัยรุ่น พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

3 ความสำคัญของการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
กรมอนามัย ได้คิดค้นแนวทางที่จะส่งเสริม คุณภาพและศักยภาพของเด็กไทย อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ให้มีพัฒนาการสมวัยรอบด้าน ตลอดจนมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ การพัฒนาสติปัญญาของเด็กและเยาวชน เน้นการมีส่วนร่วมจากครอบครัว บ้าน โรงเรียน ชุมชน ในปี พ.ศ.2556 กรมอนามัย โดยความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และศูนย์อนามัย ได้จัดทำแบบ คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (อนามัย 55) ที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการเฝ้าระวังพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กไทยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย เป็นประชากรที่มีอนาคต ของชาติต่อไป

4 พัฒนาการทางสมองและระบบประสาท
 IQ, EQ และพัฒนาการทางสมองของทารก เพราะ สมองสัมพันธ์กับพัฒนาการ และพัฒนาการ ก็สัมพันธ์กับ IQ , EQ  การจะพัฒนาให้ทารกมี IQ , EQ ดี จึงต้องเริ่มดูแลตั้งแต่เจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องแม่  ช่วงอายุ 0-6 เดือน สมองจะมีเซลล์ประสาท ที่ครบถ้วนแล้ว แต่การเชื่อมโยงเส้นใยประสาท การสั่งงาน รวมไปถึงการเรียนรู้ยังไม่สมบูรณ์พร้อม

5 พัฒนาการทางสมองและระบบประสาท
ช่วงอายุ 6 เดือน - 2 ปี สมองมีการเติบโตอย่างรวดและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ทารกจะเริ่มรับรู้ทางประสาทสัมผัส หูฟัง การดมกลิ่น รู้รสของอาหารและรับการสัมผัสทางกาย และเริ่มมีพัฒนาการของการใช้กล้ามเนื้อ และมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม อย่าลืมกระตุ้นด้วยการอุ้ม กอด สัมผัส พาไปเดินเล่น หรือการ พูดคุยบ่อยๆ เพราะทำให้สมองของลูกเติบโตสูงสุด

6 พัฒนาการทางสมองและระบบประสาท
 ช่วงอายุ ปี เด็กจะต้องใช้สมองและสายตามากเป็นพิเศษเพื่อการเรียนรู้จดจำ ฝึกทักษะทางความคิด คือ เริ่มเปลี่ยนจากการเรียนรู้จากการกระทำไปสู่การเรียนรู้โดยการคิด และเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความหมายน้อยมาสู่ พฤติกรรมที่มีความหมายได้มาก เริ่มพูดสื่อภาษาโดยการโต้ตอบกับผู้ใหญ่ เริ่มจะถาม อย่าลืมกระตุ้นพัฒนาการผ่านการเล่นที่เหมาะสม จะเลียนแบบผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด พ่อแม่จึงต้องค่อยๆ สอน และทำให้ดูเป็นแบบอย่างโดยไม่ใช้การบังคับ หรือออกคำสั่งจนลูกไร้ความสุขที่จะทำตาม หรือเลียนแบบ

7 พัฒนาการทางสมองและระบบประสาท
 ช่วงอายุ ปี พัฒนาการด้านสติปัญญา การรับส่งข้อมูล การเรียนรู้ และจดจำสู่สมองอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มพัฒนาการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นในทาง วิชาการต่างๆ เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียน หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตดี ศักยภาพในการเรียนรู้และความฉลาด ก็จะเพิ่มพูนงอกงามไปได้เรื่อยๆ แต่ถ้าไม่ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดู และสุขภาพจิต ไม่ดี รวมทั้งขาดแบบอย่างที่ดี ศักยภาพในการเรียนรู้ก็จะชะงักงัน หรือถูกปิดลง


ดาวน์โหลด ppt พญ.มณฑา ไชยะวัฒน ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google