งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การบริหารจิตเพื่อสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การบริหารจิตเพื่อสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การบริหารจิตเพื่อสุขภาพ
ชื่อ ด.ช. สุเมธี แก้วสง่า ชั้น ม.3/2 เลขที่ 3

2 เนื้อเรื่อง การสวดมนต์แปลและ แผ่เมตตา
การไหว้พระสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตน์ ตรัยที่เราต้องปฏิบัติให้ พร้อมทั้งทางกาย วาจา และใจ เพื่อให้เป็นการเสริมสร้างสติปัญญา ผู้ที่ปฏิบัติเป็น ประจำจะเกิดสติสัมปชัญญะ มีจิตเป็นสมาธิ ประณีตและมีคุณธรรม ทำให้ความเห็น ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา           ในขณะที่สวดมนต์ถือเป็นการ บริหารจิตและเจริญปัญญาเบื้องต้น จะทำให้ มีสติและสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเสมอ การไหว้พระสวดมนต์ โดยมากนิยมทำ ในตอนเช้าและก่อนนอน หรือทำก่อนที่เราจะฝึกสมาธิซึ่งจะช่วยให้ผู้ฝึกจิตสงบ มี สมาธิ และระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

3 ขั้นตอนการทำ ประโยชน์ของการบริหารจิต 1. ทำให้กายและจิตผ่องใส มีความสงบ
2. ทำให้จำแม่น เข้าใจได้รวดเร็ว เป็นผลดีตอการศึกษาเล่าเรียน 3. ทำให้มีความหมายเมตตากรุราเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สัตว์อื่น 4. ทำให้มีจิตตั้งมั่น มีสติ สมาธิ ปัญญา อยู่กับตัวตลอดเวลา 5. ทำให้มีปัญญารอบรู้ รู้จักเหตุผล และสิ่งอันควรและไม่ควร 6. ช่วยไม่ให้ประมาทในชีวิต และมีสำนึกในหน้าที่ของตนเองอยู่ตลอดเวลา

4 ความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต
คำสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต         สุขภพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกชีวิตการที่จะดำรงชีวิต อยู่อย่างปกติก็คือ  การทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  จิตใจมีความสุข          ความ พอใจ  ความสมหวังทั้งตนเองและผู้อื่น ผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะปฏิบัติหน้าที่ ประจำวันไม่ว่าเป็นการเรียนหรือ การทำงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพการที่เรารู้สึกว่า ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ เรามีความปกติและสมบูรณ์ดี  เราก็จะมีความสุขในทางตรงข้าม ถ้าสุขภาพกายและ สุขภาพจิตของเราผิดปกติหรือไม่สมบูรณ์  เราก็จะมีความทุกถ้าเรารู้จักบำรุงรักษาและ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ ชีวิตของทุกคนในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า  การรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นเป็น สิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตอบยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์ และมีคุณภาพที่ดี

5 ผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี         ผู้ที่มีสุขภาพกายดีจะมีลักษณะดังนี้. 1.        มีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่สมวัย มีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตาม เกณฑ์ อาย  2.        มีขนาดร่างกายสมส่วน คือ มีน้ำหนักและส่วนสูง ที่ไดสัดส่วนกัน  3.        กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มีความแข็งแรง ลุก - นั่งได้หลายครั้ง ดึงข้อ ได้หลายครั้ง    4.        มีความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียน โลหิตที่ดี  5.        มีความอ่อนตัวที่ดี 6.        มีความคล่องแคล่วในการ เคลื่อนไหว  7.        มีความอยากรับประทานอาหารและอยากรับประทานมากๆ ไม่เบื่อ อาหาร 8.        มีร่างกายแข็งแรง   9.        มีภูมิต้านทานโรคดี และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่พิการ หรือผิดปกติอื่นๆ    10.        พักผ่อนนอนได้เป็นปกติ

6 คำคม ผู้ที่มีปัญญาจะต้องหาความรู้ใส่ตัวเองแต่ถ้าเรามีความรู้มีความสามารถเราก็จะรู้จัก ด้วยตนเองไม่ต้องปรึกษาผู้อื่นทำเองคิดเองถ้าเราขยันทำคิดมันก็จะทำได้ดี

7 ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1 ด.ช. สุเมธี แก้วสง่า ชั้น ม. 3/2
1 ด.ช. สุเมธี แก้วสง่า ชั้น ม. 3/2 2 ด.ช. วิเชษฐ์ กิ่งทอง ชั้น ม3/2 3 ด.ช. นเรศ คำกำเนิด ชั้น ม 3/1


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การบริหารจิตเพื่อสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google