งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลนมแม่ โมเดลการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลนมแม่ โมเดลการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลนมแม่ โมเดลการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
ตำบลนมแม่ โมเดลการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

2 กรอบแนวคิดพัฒนาการเด็กสมวัย
ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รายได้ อาชีพ ความรู้และเจตคติพัฒนาการ สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การสร้างปฏิสัมพันธ์ การเล่านิทาน ร้องเพลงกล่อมเด็ก เล่นกับเด็ก เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก การให้นมแม่ ความยากง่ายในการเลี้ยงดูเด็ก ระบบบริการ ของสถานบริการ เกณฑ์คุณภาพ พัฒนาการ เด็ก 0-5 ปี สมวัย ตัวเด็ก น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ภาวะโภชนาการ ขาดสารอาหาร การเจ็บป่วย เจ็บป่วยบ่อย อุบัติเหตุ (ความปลอดภัย) โอกาสของการได้เรียนรู้ การมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรต่างๆ ในชุมชน ความยากง่าย ของการเข้ารับบริการ เช่น การเดินทาง การเข้าถึงบริการ 2

3 โครงการตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 3

4 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาตำบลนมแม่โดย MCH Board

5 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครัวเรือน
พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน สรรสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์การพัฒนา ความสุขประชาชน คือ มรรคผลของงาน ครอบครัวเป็นฐาน หมู่บ้านเป็นหลัก สายใยรักก่อสาน ผสานงานผสานใจ บูรณาการค่อยเป็นไป ด้วยกลไกของข้อมูล เพิ่มพูนอย่างพอเพียง ร้อยเรียงเพื่อพึ่งตน แนวทางการดำเนินงาน ๑. เตรียมการ: เตรียมคน เตรียมพื้นที่ ๒. ดำเนินการ ๕ รู้ : รู้ชุมชน รู้ปัญหา รู้วิธีการ รู้งาน และรู้ติดตาม

6 ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) การขับเคลื่อน “ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว” ภายในปี พ.ศ กำหนดเมื่อ 7 มิถุนายน 2556 มีความเข้มแข็งและต่อเนื่องในการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวสู่ความยั่งยืน ชุมชน/ท้องถิ่นพัฒนา“ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว”ต้นแบบตามเกณฑ์ที่กำหนด ประชาชน 6.ชุมชน/ท้องถิ่น มีแม่และครอบครัวตัวอย่างในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 7. ชุมชน/ท้องถิ่นมีปราชญ์นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 5.หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน สนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทแบบบูรณาการ องค์กรชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภาคี อปท.สนับสนุนและร่วมดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 4. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มและเครือข่าย 8.กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามเกณฑ์ตำบลนมแม่ กระบวนการ มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่ 3.จัดระบบข้อมูลอนามัยแม่และเด็กที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พื้นฐาน 2.สร้างความรู้และทักษะบุคลากรทุกระดับ 1.สร้างทีมดำเนินงาน “ตำบลนมแม่ฯ” 6

7 พื้นที่เป้าหมายประเมิน ขอรับการประเมินรับรอง จากคณะกรรมการจังหวัด
ตนเองและพัฒนาฯ ขอรับการประเมินรับรอง จากคณะกรรมการจังหวัด

8 ประเมินตำบลนมแม่ฯโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด

9

10 ทรงเยี่ยมบ้านครอบครัว
ตัวอย่าง/ต้นแบบ ตำบลขุนหาญ

11 ทรงเยี่ยมบ้านครอบครัว
ตัวอย่าง/ต้นแบบ ตำบลขุนหาญ

12 สามัคคี คือพลัง สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ตำบลนมแม่ โมเดลการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google