งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบัณฑิตศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบัณฑิตศึกษา
19 กุมภาพันธ์ 2550

2 หัวข้อบรรยาย การบริหารจัดการตามระเบียบ 2549
การนำเสนอหลักสูตร  ทำอย่างไรจึงจะเร็ว งบประมาณสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตศึกษา-วิจัย

3 ประเด็นหลักในระเบียบ 49
เลียนแบบเกณฑ์ สกอ. อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์- คณะตั้ง external เองได้

4 ประเด็นหลักในระเบียบ 49
ผลงาน minimum ของปริญญาโท คือ proceeding ที่มี peer review กระจายอำนาจให้คณะ วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

5 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ปัจจุบัน บว. มีข้อมูลเดิมของคณะอยู่แล้ว บว. ส่งข้อมูลเดิมให้คณะ update ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี โดยพยายามใช้แบบฟอร์มตาม สกอ.

6

7

8

9 คณะและบว. ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะๆ

10

11 ขั้นตอนก่อนสำเร็จการศึกษา (อยู่ที่คณะ)
การทำวิทยานิพนธ์ การให้ grade การขอสอบ การแต่งตั้งกรรมการสอบ การแจ้งผลการสอบ

12 ขั้นตอนสำเร็จการศึกษา
สอบผ่านภาษาอังกฤษ Proceeding ที่มี peer review ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร เงื่อนไขของแหล่งทุนหรือหลักสูตร

13 ขั้นตอนสำเร็จการศึกษา
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านตามมติเสียงข้างมาก ส่งเล่มดำ แจ้งเรื่องไปทะเบียนกลาง สภาอนุมัติสำเร็จการศึกษา

14 แบบ บว. 1- บว. 11 ยังคงเดิม ยกเว้นส่วนที่ลงนาม ได้เปลี่ยนเป็น “ผู้มีอำนาจลงนาม” คณะสามารถดัดแปลงแบบได้ เพิ่มเติม และ ขอให้คงส่วนเดิมไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น…… bv.pdf

15 ถาม-ตอบ ปัญหาระเบียบ 49 ระเบียบ 49 มีผลบังคับใช้เมื่อไร ตอบ ปีการศึกษา 2549 เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท แผน ก 2 ตอบ นักศึกษา 49 ใช้ระเบียบ 49 (ต้องมี proceeding) นักศึกษา 48 ใช้ตามประกาศของ สกอ. (ต้องมี proceeding) นักศึกษา ใช้ระเบียบ 45 (ไม่บังคับเรื่อง proceeding แต่ต้องไปเสนอผลงาน)

16 องค์ประกอบของกรรมการสอบ
ตอบ ใช้ระเบียบ 49 มติกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หลังวันที่ 15 ตุลาคม 2549 ถือว่าโมฆะหรือไม่ ตอบ ไม่ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตอบ คณะสามารถกำหนดได้เอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1 ชุด ทำหน้าที่บริหารหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรได้หรือไม่ ตอบ แต่ละหลักสูตรต้องมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แยกกัน หากคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทุกหลักสูตร ก็สามารถบริหารทุกหลักสูตรได้

17 การบริหารจัดการเรื่อง คุณภาพหลักสูตร อาจารย์ นศ.
รองวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองวิชาการ รองวางแผน คณะต่างๆ บว. ทะเบียนกลาง สภาวิชาการ กองคลัง การบริหารจัดการเรื่อง คุณภาพหลักสูตร อาจารย์ นศ. การรับนักศึกษา…แบบปกติ, พิเศษ, ทั้งปี การประชาสัมพันธ์- ทันต่อเหตุการณ์ ปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ จริยธรรม Hot line

18 การรับนักศึกษา รอบปกติ ตามที่ บว. ประกาศ เกียรตินิยม มอ. วิชาการ
คณะเดินสาย คณะรับเองเป็นกรณีพิเศษ ขอความร่วมมือให้ดำเนินงานโปร่งใสและรอบคอบ

19 ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า หลักคิด คณะ ผ่านบว. สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ หลักสูตร หลักสูตร คณะ บว. สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สกอ.

20 ปัญหาของการจัดทำหลักสูตร
อาจารย์และฝ่ายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ มักหมุนเวียนกันมาทำ จึงขาดความเข้าใจที่ต่อเนื่อง (รู้น้อยเกินไป) ผู้จัดทำหลักสูตร เข้าใจว่าตนเองรู้เรื่อง (รู้มากเกินไป) การเปิดและการปรับปรุง ไม่วางแผนล่วงหน้า กรรมการคณะ หรือ กรรมการ บว. บางท่าน ไม่เข้าใจขั้นตอนการพิจารณา ไม่ให้ความสำคัญกับ template การสื่อสารที่ผิดพลาด

21 การพิจารณาหลักสูตร บว. และ คณะ ดูแลเรื่อง รูปแบบ
กรรมการ บว. พิจารณาประเด็น 1.ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 2. จุดขาย หรือ ความเด่น 3. จะบริหารหลักสูตร และดูแลอาจารย์ นักศึกษาอย่างไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

22 ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
บว. ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ปีละ 9 ล้าน บว. มีเงินรายได้จาก ค่าสมัครเท่านั้น ที่ผ่านมาจัดสรรเงินออกไปทั้งหมด ปีต่อปี ไม่มีการคงเหลือไว้ที่ บว.

23 ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
ระบบการจัดสรร - จัดสรรตามคุณภาพ โดยส่ง reviewer ปัญหา: ช้า ขาด reviewer เฉพาะสาขา เรื่องที่ส่งเพื่อรับทุน กับเรื่องที่ทำวิทยานิพนธ์ เป็นคนละเรื่องกัน

24 ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
- จัดสรรตามเงื่อนไขที่อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันพิจารณา ปัญหา: ขาดการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ไม่ทำตามเงื่อนไข ตัวอย่าง: นักศึกษา: บว. บังคับ; อาจารย์บังคับ; จำไม่ได้ อาจารย์: บว. บังคับ; นักศึกษาทำโดยไม่ปรึกษา; นักศึกษาไม่มีคุณภาพ

25 แล้วต่อไปจะจัดสรรอย่างไร
จัดสรรให้ทุกโครงการ ? จัดสรรเฉพาะบางโครงการ ? (คัดออก 30%)

26 คำถามที่ต้องการคำตอบ
ผู้บริหารระดับสูง และ สตง. ถามว่าให้เงินไป 9 ล้าน แล้วได้อะไรบ้าง

27 เราควรจะทำอย่างไรกันต่อไป
เกณฑ์การประเมินต้องไม่เหมือนกัน แต่ต้องชัดเจน แนวทางของ ศ. นพ. วีระศักดิ์ ศวีระศักดิ์.pdf

28 ความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตศึกษา-วิจัย
วิทยานิพนธ์ นักศึกษา 70% แรงงาน อาจารย์ 70% จิตวิญญาณ การคิด%ผลงาน.pdf Thesis-breakdown.pdf

29


ดาวน์โหลด ppt การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google