งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 6 เรื่องการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 6 เรื่องการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 6 เรื่องการตลาด

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. นายอติเทพ ชนะจิตต์ 4921319002
1. นายอติเทพ ชนะจิตต์ 2. นางสาวสุภาพ จำปาศักดิ์ 3. นางสาวอุทัยรัตน์ ตาเพชร 4. นางสาวกนกวรรณ โลหิตคุปต์ 5. นายสุริยศักดิ์ ทิพศร

3 ความหมายของการตลาด การตลาด (Marketing) หมายถึง  กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกำหนดราคา  การส่งเสริมการตลาด และการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ   เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ทำให้ผู้บริ โภคได้รับความสุข   ความพอใจ  และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

4 กลุ่มบุคคลหรือองค์กร มีความจำเป็น หรือ ต้องการในผลิตภัณฑ์
ตลาด (Market)  องค์ประกอบของตลาด กลุ่มบุคคลหรือองค์กร มีความจำเป็น หรือ ต้องการในผลิตภัณฑ์ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน(มีกำลังซื้อ) มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนด้วยทรัพยากรที่ตนมี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ

5 ส่วนผสมทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาดเป็นการตัดสินใจรวมเกี่ยวกับหน้าที่ทั้งหมดทางการตลาดสำหรับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาดแห่งใดแห่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อฝ่ายการตลาดได้ทำการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆก็จับทำแผนการรวมซึ่งเป็นการประสานการตัดสินใจด้านต่างๆ จุดสำคัญของการตลาด  -ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ -เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด  สินค้าและบริการ

6 วิวัฒนาการแนวความคิดการตลาด
วิวัฒนาการแนวความคิดการตลาด  แนวความคิดด้านการผลิต แนวความคิดด้านตัวผลิตภัณฑ์ แนวความคิดด้านการขาย แนวความคิดด้านการตลาด แนวความคิดการตลาดที่เกี่ยวกับสังคม

7 ความสำคัญของการตลาด  ความสำคัญต่อบุคคล สร้างอาชีพ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ สร้างรายได้ให้องค์กร ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้น ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม: สร้างรายได้ให้ประเทศ

8 หน้าที่ทางการตลาด  สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด  เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดมาใช้ในการวิเคราะห์และวิจัย การซื้อ: ซื้อจากแหล่งที่เหมาะสมเพื่อควบคุมต้นทุน การเก็บรักษา: เก็บรักษาให้พอกับความต้องการของลูกค้า และไม่นานเกินไปจนล้าสมัย การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า ได้มาตรฐาน, ตรงความต้องการลูกค้า

9 ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s
  Product   Price   Place   Promotion

10 สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งจับต้องได้และไม่ได้
Product  สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งจับต้องได้และไม่ได้ Goods Services Ideas

11 Price  การกำหนดราคาสินค้าและการตัดสินใจเรื่องการเงิน เช่น การผ่อนส่ง สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งราคา  - ต้นทุน - ความสามารถในการซื้อของลูกค้า - สิ่งแวดล้อมทางการตลาด เช่น คู่แข่ง

12 Place  การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ - การขนส่ง - การคลังสินค้า  / การบริหารสินค้าคงเหลือ - การตัดสินใจเรื่องคนกลาง

13 Promotion - การโฆษณา: แจ้งข่าวของกิจการและสินค้า โดยผ่านสื่อต่างๆ และ เสียค่าใช้จ่าย - การขายโดยใช้พนักงานขาย: จูงใจด้วยการเจรจา - การส่งเสริมการขาย: เร่งการตัดสินใจซื้อ, ให้ซื้อมากขึ้น, มากขึ้น หรือให้ทดลองใช้ - การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์:สร้างภาพลักษณ์

14 รูปแบบการตัดสินใจทางการตลาด
มี7ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์การตลาด 2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 3. การกำหนดเป้าหมาย 4. การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5. วางแผนและกลยุทธและใช้ส่วนผสมทางการตลาด 6. การจัดรูปองค์การทางการตลาด 7. การวางระบบการควบคุม

15 Solf ware ที่เหมาะสมในงานการตลาด
Powerpoint จะช่วยในการนำเสนองานต่างๆให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่าย Excel จะสามารถทำงานเกี่ยวกับงานบัญชีต่างๆในองค์กรนั้นๆได้ดีและสะดวกโดยเฉพาะในงานที่มีตัวเลขมากๆ Word เป็นหลักในการพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆในงานการตลาดสะดวกในการใช้และเป็นที่นิยมมากในหมู่คนทำงาน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 6 เรื่องการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google