งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 สิงหาคม 2556

2 อาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3 อาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4 อาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

5 สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๔ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๔ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6 ระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

7 ระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

8 ระดับปริญญาโท ๔ หลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท ๔ หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพื้นที่ศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

9 ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปร.ด.(วัฒนธรรมศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

10 การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

11 การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

12 การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

13 การจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

14 การจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

15 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

16 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

17 มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ ลานกิจกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

18 มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ ลานกิจกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

19 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

20 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

21 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

22 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

23 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

24 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

26 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

27 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

28 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


ดาวน์โหลด ppt คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google