งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับการอ่านของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
วัย กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้ใหญ่ วัตถุประสงค์ เน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ ประเภทหรือสื่อที่อ่าน สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์

3 เนื้อหา เทคนิคการอ่าน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตร/ การเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัย การอ่านทั่วไป การอ่านสรุปความ ตีความ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการอ่านของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีชั้นเรียน มหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยทางไกล รูปแบบ การศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชา/ หลักสูตรที่ศึกษา ผู้สอน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องการติดตามวิทยาการ

5 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการอ่านของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ต่อ)
เทคนิคการสอน เช่น resourced –based teaching/ learning, research-based teaching learning กิจกรรมการเรียนการสอน ตัวแปร การวัดและประเมินผลการศึกษา สิ่งแวดล้อมด้านสิ่อการเรียนรู้โดยเฉพาะห้องสมุด บรรณารักษ์

6 การวิจัยเกี่ยวกับการอ่านของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการอ่าน - การศึกษาโดยเฉพาะ หลักสูตรและการสอน - ภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ - บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - วิทยาการอื่นๆ และ สหวิทยาการ เช่น นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ จิตวิทยา คำที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการอ่าน เช่น การวิจัยเอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา

7 ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขาการศึกษา
หลักสูตรและการสอน เทคนิคการอ่าน /กลยุทธ์การอ่าน/ทักษะการอ่าน เทคนิคและวิธีการสอนอ่าน โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ การใช้ กิจกรรม แบบฝึก ความสามารถในการอ่าน เช่น การสร้าง การวัด ผลสัมฤทธิ์การอ่าน เช่น ปัจจัยที่ส่งผล ปัญหาการอ่าน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น ชุดการสอนอ่าน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

8 ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขาการศึกษา หลักสูตรและการสอน ((ต่อ)
แรงจูงใจในการอ่าน พฤติกรรมการอ่าน นิสัยรักการอ่าน สิ่งแวดล้อมในการอ่าน

9 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประเด็นการวิจัย การอ่าน ในสาขาภาษา การอ่านวรรณกรรม

10 ตัวอย่าง เชิดศักดิ์ ชื่นตา สื่อการอ่านสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหาร วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545     สุธาจรี ดุรงค์พันธุ์ การทำนายความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยอาศัย ความตะหนักในโครงสร้างของ ข้อเขียนในบทอ่านภาษาอังกฤษ เชิงสาธกโวหารของนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยบูรพา 2544 สุวัฒนา รัชตะกูล วิธีการอ่านเรื่อง จากหลายแหล่งข้อมูล ของนักศึกษามหาวิทยาลัย     วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 กาญจนา เตรียมธนาโชค ความสามารถในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่  วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ 2542

11 ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
พัฒนาการจากการอ่านสู่การใช้ การแสวงหา การเข้าถึง การค้นคืน ตามพัฒนาการของศาสตร์และผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การอ่านทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ การอ่านทรัพยากรสารสนเทศในเนื้อหาวิชา/สาขาต่างๆ เช่น วิชาการ สารคดี บันเทิงคดี นวนิยาย การอ่านทรัพยากรสารสนเทศของกลุ่มต่างๆ จำแนกตามวัย เช่น นักศึกษาคณะต่างๆ สาขาวิชาต่างๆ

12 ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ต่อ)
พฤติกรรมการอ่าน เช่น ความสนใจ ความต้องการ แรงจูงใจ การส่งเสริมการอ่าน ประสิทธิผลของการอ่าน ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน บรรณบำบัด

13 ประเด็นการวิจัยการอ่านในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ต่อ)
การแสวงหา (search)การเข้าถึง(access)การค้นคืน(retrieve) สารสนเทศ พฤติกรรมสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ/ทรัพยากรสารสนเทศ/โดยเน้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลเว็บไซต์ การรู้สารสนเทศ (information literacy)

14 ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากการวิจัย
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ ควรอ่านเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาอ่านอีกรอบเพื่อจับใจความสำคัญ รองลงมาคือ ควรมีการหาความหมายของศัพท์ยากในแต่ละประโยค แล้วแปลความหมายทีละประโยค จนจบเนื้อเรื่อง ควรมีการตั้งคำถามหลังการอ่าน และควรสรุปย่อหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง พรพิมล ทะละถา และคณะ การศึกษากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ มรภ เชียงราย 2547

15 ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การใช้การอ่านเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ การปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยนำการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้กล่อมเกลาจิตใจในการพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ พร้อมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเน้นหลักพุทธธรรม เรื่องอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา ผลการวิจัยพบว่าทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น เรียนอย่างสนุกสนาน เข้าใจ มีแรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ และตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น รวมทั้งทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พี่งตนเอง เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน บุษบามินตรา ฉลวยแสง การใช้การอ่านเพื่อกล่อมเกลาจิตใจในการพัฒนาความสามารถ ทางภาษาอังกฤษและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น2551

16 ประเด็นการอ่านในสาขาวิทยาการอื่นๆ
และสหวิทยาการ 1 จิตวิทยา เช่น จิตวิทยาการอ่าน 2 จริยธรรม 3 นิเทศศาสตร์

17 ตัวอย่างงานวิจัยพฤติกรรมการอ่าน สาขานิเทศศาสตร์
ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์ ลักษณะเนื้อหา พฤติกรรมการอ่านและการใช้ประโยชน์ของเยาวชนไทยจากบางกอกโพสต์ สติวเด้นท์ วีคลี่และเนชั่นจูเนียร์ วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542 พัชราวดี พลศักดิ์ พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากข่าวสารในหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หลักสูตรผู้บริหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร   วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541 ฐิติมาศ เพ็ชรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมการอ่าน และความต้องการเนื้อหาจากหนังสือ พิมพ์รายวัน ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2538

18 ตัวอย่างแหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้างานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง

19

20

21

22

23

24 การส่งเสริมการอ่านแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
การสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมโยงการอ่านกับการศึกษา และวิถีชีวิต เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความจำเป็น ความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในการวิจัยการอ่านลักษณะ สหสาขาวิชา ความร่วมมือในการส่งเสริมการอ่านอย่างครบวงจรตั้งแต่ ระดับโรงเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ระดับครอบครัวจนถึง สำนักงานและสังคม ความร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่านในลักษณะ บูรณาการ

25 ขอบคุณ และ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google