งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดทำงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดทำงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดทำขอตั้งงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย นางสาวอภิชภา สินสโมสร

2 กระบวนการจัดทำงบประมาณ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ นโยบาย เขียนโครงการ ใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผน คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ อนุมัติงวดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน ครั้งที่ ๑ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ บันทึกคำขอตั้งงบประมาณและแผนการใช้จ่ายลงฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการตามกระบวนการ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3 เอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ๑.๑ แบบฟอร์มฉบับย่อ (จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ) (หลักสูตร/สาขาวิชาส่งให้งานแผนคณะฯ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔) ๑.๒ แบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์ (นำเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ) (หลักสูตร/สาขาวิชาส่งให้งานแผนคณะฯ ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔) ๒. แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ๒.๑ หมวดค่าจ้าง ๒.๒ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ๒.๓ หมวดค่าสาธารณูปโภค

4 เอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
๒.๔ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑) โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒) โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๓) โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๔) โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๕) โครงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๒.๕ หมวดรายจ่ายอื่น ๑) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

5 ๓. แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากคำขอตั้งงบประมาณ ให้หลักสูตร/สาขาวิชา จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) เพื่อขออนุมัติงวดเงิน โดยประมาณในงวดแรกมหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ครอบคลุมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕ และงวดที่ ๒ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕

6 แบบฟอร์มแจ้งกำหนดการจัดประชุม เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
หลักสูตร /สาขาวิชา ………………………………………………………………………….. กำหนดจัดประชุม วันที่…………………………………………… เวลา………………….. ใช้ห้องประชุม…………………………………………………… จำนวน…………………คน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน  อาหารเย็น  เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก จำนวน ๑ คน ระบุชื่อ…………………………………………….. ไม่ระบุชื่อ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดทำงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google