งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2 1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชน

3 2 การเชิญผู้ปกครองนักเรียนหรือประชาชนในชุมชนมาโรงเรียน

4 2.1 2.2 เชิญผู้ปกครองนักเรียนใหม่มาประชุมในวันปฐมนิเทศ
เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมก่อนวันเปิดเทอมแรก

5 2.3 เชิญผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนมาประชุมหารือเพื่อการปรับปรุงโรงเรียน 2.4 เชิญประชาชนมาประชุมร่วมกันกับครูในโรงเรียนเพื่อปรึกษาหารือในการปรับปรุงชุมชน

6 2.5 2.6 เชิญผู้ปกครองพบปะสังสรรค์กับครู
เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาชมนิทรรศการผลงานและการแสดงของนักเรียน

7 2.7 2.8 เชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในวันสำคัญ
จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ปกครอง หรือประชาชนกับครูละนักเรียน 2.8 เชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในวันสำคัญ

8 3 การรายงานเกี่ยวกับตัวนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

9 3.1 รายงานผลการเรียนของนักเรียน 3.2 การรายงานความประพฤติของนักเรียน

10 3.3 รายงานเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน

11 4 โรงเรียนให้ความช่วยเหลือชุมชน

12 4.1 4.2 พานักเรียนไปช่วยพัฒนาชุมชน
สอนหรือฝึกอบรบเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

13 4.3 4.4 ให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่
ปรับปรุงการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม

14 4.5 4.6 จัดบริการข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้บริการในด้านนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

15 4.7 4.8 สำรวจความต้องการและความจำเป็นที่ชุมชนต้องการพัฒนา
ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น เพื่อสำรวจอนามัยของชุมชน

16 4.9 4.10 โรงเรียนให้บริการด้านอนามัยแก่ประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาชุมชน

17 ความช่วยเหลือจากชุมชน
5.โรงเรียนขอ ความช่วยเหลือจากชุมชน

18 5.1 ขอความช่วยเหลือทางด้านการเงิน 5.2 ขอความช่วยเหลือทางด้านวัสดุ

19 5.3 ขอความร่วมมือทางด้านแรงงาน 5.4 ขอคำปรึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียน

20 5.5 5.6 ขอความช่วยเหลือด้านวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน
ขอความช่วยเหลือทางด้านวัสดุ

21 6.บริการอาคารสถานที่ ของโรงเรียนแก่ชุมชน

22 6.1 6.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้อาคารสถานที่ในการจัดงานต่างๆ
เปิดโอกาสให้ใช้สถานที่ในการประชุม

23 6.3 จัดบริการห้องสมุดแก่ประชาชน 6.4 ให้ใช้สนามกีฬาของโรงเรียน

24 6.5 ให้ชุมชนใช้บริการห้องพยาบาล

25 7 การใช้ทรัพยากรมนชุมชน

26 7.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 7.2 ทรัพยากรบุคคล

27 7.3 ทรัพยากรประเภทสถาบัน 7.4 ทรัพยากรทางภูมิปัญา

28 ศิลปะพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน

29 ยาพื้นบ้าน ภูมินามวิทยา ปริศนาคำทาย คำพังเพยสุภาษิต ประเพณี

30 รูปแบบการใช้ทรัพยากร
1.นำทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

31 รูปแบบการใช้ทรัพยากร
2.เชิญบุคคลในชุมชนหรือทรัพยากรบุคลมาเป็นวิทยากรแก่นักเรียน

32 รูปแบบการใช้ทรัพยากร
3.พานักเรียนนอกไปศึกษานอกสถานที่ 4. ให้นักเรียนศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน

33 8 การออกเยี่ยมผู้ปกครองและนักเรียนตามบ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน

34 8.1 8.2 การเข้าร่มกิจกรรมต่างๆของชุมชน
ผู้บริหารและครูออกเยี่ยมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนตามบ้าน 8.2 การเข้าร่มกิจกรรมต่างๆของชุมชน

35 9 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

36 9.1 9.2 จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก
จัดให้มีสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน 9.2 จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

37 9.3 9.4 เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
ให้นักเรียนทราบข่าวสารของโรงเรียนที่ถูกต้อง

38 9.5 9.5 ผู้บริหารและครูออกประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง
ให้บุคลากรของโรงเรียนทราบข่าวสารของโรงเรียนที่ถูกต้อง 9.5 ผู้บริหารและครูออกประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง

39 9.7 รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองหรือชุมชน 9.8 เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆหรือเชิญฟังบรรยายเรื่องราวที่น่าสนใจ

40 9.9 จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า

41


ดาวน์โหลด ppt หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google