งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัดน่าน ด้านการประมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัดน่าน ด้านการประมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัดน่าน ด้านการประมง
โดย นายคุณชัย สุวรรณ ประมงจังหวัดน่าน

2 ประวัติสำนักงาน สำนักงานประมงจังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยการเช่าอาคารของเอกชนเรื่อยมา และได้พยายามของบประมาณ เพื่อมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง แต่ในปัจจุบันก็ยังคง เช่าอาคารเอกชน โดยตั้งที่ เลขที่ ๑๙๓ , ๑๙๕ ถนนอนันตวรฤทธิเดช  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ย้ายมาอยู่ ณ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554  โทรศัพท์. ๐๕๔- ๗๑๐๕๗๖  โทรสาร. ๐๕๔-๗๕๑๔๒๘ .

3 ประวัติผู้บริหาร ประวัติการรับราชการ
- เริ่มรับราชการ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน - ๒๕๓๗ ดำรงตำแหน่ง ประมงอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน - ๒๕๔๑ ดำรงตำแหน่ง ประมงอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน - ๒๕๔๕ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดน่าน - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู - 23 ธันวาคม ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดน่าน นายคุณชัย สุวรรณ (เติบ) เกิดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประวัติการศึกษา/อบรม - ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต - ประมงอำเภอ รุ่นที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) - นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.รุ่นที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๔๘) - นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส. รุ่นที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ - เหรียญจักรพรรดิมาลา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ โทร. ๐๘๕-๐๔๐๘๐๐๙ ๐๘๔-๘๐๕๘๖๙๐

4 โครงสร้างอัตรากำลัง 085-0408009 คุณชัย สุวรรณ ประมงจังหวัดน่าน
คุณชัย    สุวรรณ ประมงจังหวัดน่าน ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ถนอมขวัญ นอศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย สุทัศน์ ลาดจริญ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประจำ สนง.ปจ.นน ธรรมนูญ ศรีวุฒิ  นักวิชาการประมงชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มฯ เรือเอกพิทักษ์ ทรัพย์อุดม นักวิชาการประมงชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มฯ วลี คำแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สุพจน์ ใหม่คำ  พนักงานขับรถยนต์ บรรเจิด อุปนันท์  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เมธาสิทธิ์ โสภา  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศิริวรรณ   กาบุญ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นายเกรียงไกร สีนา จ้างเหมาบริการ รังสินี ไม้ทองดี  เจ้าหน้าที่ประมง

5 โครงสร้างอัตรากำลัง ประมงอำเภอ
อัมพร   เงินแท้ ประมงอำเภอนาน้อย ปรานอม   พรมผาย ประมงอำเภอเวียงสา อุดม   บุญชุม ประมงอำเภอทุ่งช้าง ศุภฤกษ์   ราชมณี ประมงอำเภอปัว วชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอท่าวังผา เอกพงษ์   ไชยช่อฟ้า เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  สำนักงานประมงอำเภอแม่จริม

6 บทบาทหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัด
ก. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี ทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิด ธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกำกับให้ธุรกิจและอาชีพ การประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด ข. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการ ประมงให้เป็นไปกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทาง วิชาการที่เกี่ยวข้อง ค. จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของ จังหวัด ง. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการ เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ จ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

7 สถานการณ์ประมงจังหวัด

8 ปัญหาอุปสรรค 1. พื้นที่บ่อปลาประสบปัญหาน้ำท่วม
2. ลักษณะการขุดบ่อหัวไร่ปลายนา เพื่อประโยชน์ การเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 3. เกษตรกรไม่ค่อยมั่นใจในการลงทุน 4. ท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านอาชีพการประมง ไม่เพียงพอ 5. แหล่งน้ำที่กรมประมงถ่ายโอนให้กับ อปท. ไม่ได้รับการ ดูแลเท่าที่ควร

9 แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงาน 1. แผนงาน/โครงการ จากกรมประมง จำนวน โครงการ 2. แผนงาน/โครงการ จากงบจังหวัด จำนวน โครงการ

10 แผนงาน/โครงการ กรมประมง
1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (สตร.) 3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 4. โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ กิจกรรมประมงโรงเรียน 5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพระราชดำริ ศูนย์ภูฟ้า พัฒนาจังหวัดน่าน 6. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 7. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 8. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 9. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 10. โครงการประมงอาสา

11 แผนงาน/โครงการ จากงบจังหวัด
แผนงาน/โครงการ จากงบจังหวัด 1. โครงการการเลี้ยงปลาเพื่อทดแทนการนำเข้า และสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร 2. โครงการการเลี้ยงปลาโดยชุมชนเพื่อชุมชน 3. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพิ่มผลผลิตการประมงไม่เพียงพอต่อการบริโภค

12 ต้นทุนการเลี้ยงปลา (เนื้อที่ 1 ไร่)
ปลากินพืช ปลาดุก รายการ บาท 1. พันธุ์ปลา 8, ตัว 2. อาหาร กส 3. ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย ได้ผลผลิตปลา 1, กก. ๆ ละ บาท ได้เงิน กำไร ระยะเวลาการเลี้ยง เดือน 4,000 31,200 10,000 45,200 82,500 37,300 1. พันธุ์ปลา 64, ตัว 2. อาหาร กส ได้ผลผลิตปลา 7,500 กก.ๆละ บาท ได้เงิน ระยะเวลาการเลี้ยง เดือน 64,000 90,000 164,000 285,000 121,000

13 แนวทางการพัฒนา

14 แนวทางการพัฒนา

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัดน่าน ด้านการประมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google