งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและการดำเนินงานส่งเสริม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและการดำเนินงานส่งเสริม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและการดำเนินงานส่งเสริม
ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย ถนนใด ๆ ก็ไม่ใช่ถนนที่ถูกต้อง

2 กลวิธีที่สำคัญที่จะช่วยให้มีการนำเอานโยบายที่กำหนดไปปฏิบัติไปปฏิบัติให้เกิดผล คือ การกำหนดให้หน่วยรองลงไปจัดทำแผนขึ้น โครงการประมงอาสา โครงการอาหารปลอดภัยด้านประมง โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

3 การวางแผน กระบวนการในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา กำหนดวัตถุประสงค์และกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสนับสนุนและการติดตามผล ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4 ใครเป็นผู้วางแผน หน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผน
หน่วยงานที่เป็นฝ่ายปฏิบัติ บุคคล

5 เมื่อไรจะวางแผน จัดตั้งหน่วยงานใหม่ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

6 การวิเคราะห์สถานการณ์
วิเคราะห์ตามความต้องการของหน่วยเหนือ วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางวิชาการที่จะนำมาใช้ประโยชน์ วิเคราะห์สภาพการณ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

7 การกำหนดวัตถุประสงค์
สถานการณ์การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจังหวัดเชียงราย ปลาตาย โรค ?? คุณภาพน้ำ ??

8 การกำหนดแผนปฏิบัติงาน
กำหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ กำหนดตัวผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา การประสานงาน การติดตามประเมินผล

9 การปฏิบัติงานตามแผน

10 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์
น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ดี ไม่เพียงพอ การเพิ่มโปรตีนเพื่อการบริโภค คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ติดตามผล ชี้แนะเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหา

11 การติดตามและประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและการดำเนินงานส่งเสริม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google