งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
รายงานผลการปฏิบัติงานธันวาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร

2 ประวัติหน่วย หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตาม โครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง โดยเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จากความเห็นชอบดังกล่าว กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จึงได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ และจัดงบประมาณในการก่อสร้างปี พ.ศ.๒๕๓๔ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างหน่วยแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นต้นมา

3 พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน

4 ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน

5 สำนักงานน่ามอง

6 บ้านพักน่าอยู่

7 หลังบ้านมีผักสวนครัว

8 ท่านอธิบดีกรมประมง(ดร.วิมล จันทรโรทัย) พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฯ
ท่านอธิบดีกรมประมง(ดร.วิมล จันทรโรทัย) พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฯ

9

10 หัวหน้าหน่วยฯ รายงานผลการปฏิบัติงานฯ และผลการก่อสร้างถนนฯ

11

12 ร่วมจัดงานพืชสวนโลกฯ ในส่วนของสำนักบริหารจัดการด้านการประมง

13 ร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

14 ร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ราชพฤกษ์ 2554

15 ร่วมกับเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

16 กิจกรรมควบคุมการประมง
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุมการประมง โครงการ/กิจกรรม แผน (ครั้ง/วัน) ผล ผลคดี คดี/ราย ทั้งปี เดือนนี้ (ธ.ค.) สะสม ( ธ.ค.) ควบคุมการทำประมง 46/138 3/9 9/27 2/- 1/- รวม

17 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๒. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ(จิบ) บริเวณแม่น้ำปิง เขตตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๔ แห่ง ๑๑ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๔ สภ.แม่จอมทอง จ.เชียงใหม่

18

19 ร่วมกับประมงอำเภอจอมทองและเจ้าหน้าที่ สนง. ปจ
ร่วมกับประมงอำเภอจอมทองและเจ้าหน้าที่ สนง.ปจ.ชม เข้าร่วมทำการรื้อถอนเครื่องมือจิบบริเวณแม่น้ำปิง เขตอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

20 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ แผน/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม / โครงการ (เดือนธันวาคม) แผน (ครั้ง/ราย) ผล ทั้งปี ธ.ค. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 34 3 5 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ (โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) 28 2 4 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 6 1

21 ท่านอธิบดีตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านท่าทุ่ม ต.สันพระเนตร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

22 งบประมาณและการเบิกจ่าย
( 31 ธันวาคม ) รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 597,400.00 565,200.00 32,200.00 430,920.00 102,000.00 85,634.46 78,939.50 6,694.96 107,730.00 21,240.00 14.33 13.97 20.79 25.00 20.82 511,765.54 486,260.50 25,505.04 323,190.00 80,760.00


ดาวน์โหลด ppt . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google