งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย (อำเภอ) เป้าหมาย (หน่วยนับ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย (อำเภอ) เป้าหมาย (หน่วยนับ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย (อำเภอ) เป้าหมาย (หน่วยนับ) งบประมาณ (บาท) 1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ - การเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชัง โครงการไทย - นอร์เวย์ ถลาง 1 โครงการ 5,000,000

2 แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย (อำเภอ) เป้าหมาย (หน่วยนับ) งบประมาณ (บาท) 2 ผลผลิต สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมย่อย 1.ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น้ำชายฝั่ง เมือง,ถลาง 235 ฟาร์ม 9,117,619

3 แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย (อำเภอ) เป้าหมาย (หน่วยนับ) งบประมาณ (บาท) กิจกรรมย่อย 2.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตรวจวัตถุดิบ+Action plan เฝ้าระวังการเกิดโรคกุ้งทะเล สัตว์น้ำมีชีวิตส่งออก (Health cer) ตรวจบริการเกษตรกร (Walk in) 1,972 ตัวอย่าง 470 ตัวอย่าง 282 ตัวอย่าง 100 ตัวอย่าง 1,120 ตัวอย่าง

4 แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย (อำเภอ) เป้าหมาย (หน่วยนับ) งบประมาณ (บาท) 3 4 พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ - เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ถลาง เมือง,ถลาง 2 เรื่อง 19.7 ล้านตัว 790,300 5,

5 แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย (อำเภอ) เป้าหมาย (หน่วยนับ) งบประมาณ (บาท) 5 ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เมือง,ถลาง 40 ราย 220,000


ดาวน์โหลด ppt ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ พื้นที่เป้าหมาย (อำเภอ) เป้าหมาย (หน่วยนับ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google