งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาพิเศษ :การชักจูงโน้มน้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาพิเศษ :การชักจูงโน้มน้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหาพิเศษ :การชักจูงโน้มน้าว
1 3 - Part 8 เนื้อหาพิเศษ :การชักจูงโน้มน้าว

2 คำอธิบายก่อนเรียน คำอธิบายก่อนเรียน
ในบทเรียนแต่ละบท ก่อนเรียน ขอให้นักศึกษาทำแบบประเมินตนเองให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 2. ลองทำ โดยพิจารณาคำตอบด้วยตนเอง ก่อนที่จะทำแบบทดสอบอื่นๆ ต่อไป

3 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง
บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว 06/11/51 06/11/51 06/11/51 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง 1.สร้างความน่าเชื่อถือของตนเอง รู้จริงในเนื้อหาชักจูง + มีลีลาการนำเสนอที่ดี และน่าสนใจ + การแสดงความเป็นกันเอง + การทำให้ผู้ถูกชักจูงรู้สึกอบอุ่นใจ

4 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง
บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว 06/11/51 06/11/51 06/11/51 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง 2. ใช้น้ำเสียงชวนฟังและมีจังหวะจะโคน มีน้ำเสียงชวนฟัง + สื่อสารโดยให้เกียรติ ให้ความสำคัญต่อภาษาท่าทาง และสติปัญญาของผู้ถูกชักจูง + มีความจริงใจ ตรงไปตรงมาในสิ่งที่เห็นว่า สมควร (ไม่ใช่เถรตรง ไม่ใช่ประจบสอพลอ)

5 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง
บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว 06/11/51 06/11/51 06/11/51 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง 3. การทำให้ข้อเสนอกระจ่างแจ้ง วิเคราะห์ให้ได้ว่ามีจุดประสงค์อะไรในการชักจูงแต่ละครั้ง + จูงใจทีละประเด็นเพื่อเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในแต่ละประเด็น ไม่กระโดดข้ามไปข้ามมา

6 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง
บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว 06/11/51 06/11/51 06/11/51 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง 4. การนำเสนอด้วยหลักฐานที่แน่นหนา ควรจะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ประกอบการชักจูง เช่น เอกสารทางด้านกฎหมาย ผลวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่เชื่อถือได้ ข่าวสารบ้านเมืองที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเชื่อถือได้ เป็นต้น

7 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง
บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว 06/11/51 06/11/51 06/11/51 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง 5. การปรับปรุงทักษะการโต้แย้งผู้ถูกชักจูง การชักจูงให้ได้รับผลดีควรจะคำนึงถึงลักษณะของผู้ถูกชักจูง โดยเฉพาะผู้ถูกชักจูงที่ไม่ให้ความสำคัญในค่านิยมเกี่ยวกับบรรดาศักดิ์และมีสติปัญญาสูง ย่อมจะต้องการหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสมเหตุสมผลมากกว่าอื่น

8 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง
บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว 06/11/51 06/11/51 06/11/51 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง 6. การเร้าให้ผู้ถูกชักจูงได้ตรวจสอบการตอบสนองความสนใจด้วยตนเอง สามารถทำให้ผู้ถูกชักจูงนำความปรารถนาและความสนใจของตนเข้ามาผูกพันเชื่อมโยงกับสารชักจูง จนกระทั่งเกิดความคล้อยตามหรือปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ

9 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง
บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว 06/11/51 06/11/51 06/11/51 สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง 7. การเร้าอารมณ์ชวนใจ สามารถใช้คำพูดโวหารกินใจ เพื่อเร้าอารมณ์ให้ผู้ถูกชักจูงเข้าถึงหัวใจของหัวเรื่องชักจูง เช่น การใช้โคลงกลอนไพเราะที่มีชื่อเสียง หรือแต่งขึ้นเองก็ได้ เป็นต้น

10 สิ้นสุดสาระการเรียนรู้
06/11/51 06/11/51 กลับสู่หน้าหลัก Click ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาพิเศษ :การชักจูงโน้มน้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google