งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพูด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพูด

2 การพูด คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการของผู้พูด เพื่อสื่อความหมายไปยังผู้ฟังโดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และอากัปกิริยาท่าทาง จนเป็นที่เข้าใจกันได้

3 อันคำพูดของมนุษย์ คือยุทธศาสตร์
อาจพิฆาตเข่นฆ่าได้ทุกที่ สุดแต่ถ้อยที่ใช้ร้ายหรือดี สร้างไมตรีหรือก่อภัยได้เท่ากัน (เทศบาลเมืองนครราชสีมา)

4 องค์ประกอบของการพูด ผู้พูด สาระ/เนื้อเรื่อง ผู้ฟัง ถูกต้อง ชัดเจน
มีประโยชน์ สร้างสรรค์ ภาษา น้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง อุปกรณ์ต่างๆ เข้าใจ มีสมาธิ ยอมรับความคิด ปฏิกิริยาตอบสนอง

5 ชนิดของการพูด แบ่งตามจุดมุ่งหมาย 1. การพูดเพื่อให้ความรู้
2. การพูดเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจ 3. การพูดเพื่อจรรโลงใจ

6 ชนิดของการพูด แบ่งตามวิธีการพูด 1. การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า
2. การพูดโดยการอ่านต้นฉบับที่เตรียมมา

7 ชนิดของการพูด แบ่งตามวิธีการพูด 3. การพูดโดยท่องจำเนื้อหา
4. การพูดโดยการจำโครงเรื่อง

8 1. การวิเคราะห์ผู้ฟังและกาลเทศะ 2. การจัดเนื้อเรื่องที่พูด
หลักทั่วไปในการพูด 1. การวิเคราะห์ผู้ฟังและกาลเทศะ 2. การจัดเนื้อเรื่องที่พูด 3. การปรับปรุงตัวผู้พูด

9 การวิเคราะห์ผู้ฟัง 1. จำนวนผู้ฟัง 2. เพศของผู้ฟัง 3. วัยของผู้ฟัง

10 การวิเคราะห์ผู้ฟัง 4. ระดับการศึกษาของผู้ฟัง 5. อาชีพของผู้ฟัง

11 การวิเคราะห์ผู้ฟัง 6. ภูมิหลังทางสังคม/ฐานะเศรษฐกิจ 7. เจตคติของผู้ฟัง

12 การวิเคราะห์ผู้ฟัง 8. สถานที่ 9. เวลา 10. โอกาส

13 การเตรียมเนื้อเรื่อง
1. เลือกเรื่องและกำหนดขอบเขตของเรื่อง 2. วางโครงเรื่อง 3. รวบรวมเนื้อหา

14 การปรับปรุงตัวผู้พูด
1. ปลูกฝังให้มีจิตใจเป็นนักพูด 2. การสร้างบุคลิกภาพ 3. การฝึกให้มีศิลปะในการพูดและการใช้ภาษา

15 บุคลิกภาพ หมายถึง ภาพโดยรวมของบุคคลที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ หน้าตา วาจา หากผู้พูดมีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออกให้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะแล้ว ก็จะสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังได้

16 บุคลิกภาพที่ดี 1. รู้จักใช้ภาษาให้เหมาะสม 2. เสียง/น้ำเสียง
3. อากัปกิริยาท่าทาง

17 บุคลิกภาพที่ดี 4. การใช้สายตา 5. การเดิน/ยืน/นั่ง 6. การแต่งกาย

18 การเขียนโครงร่างการพูด
1. คำปฏิสันถารกับผู้ฟัง 2. อารัมภบท 3. เนื้อเรื่อง 4. บทสรุป

19 การปฏิบัติตนขณะพูด 1. ตรงต่อเวลา 2. การก้าวขึ้นสู่เวที 3. การแต่งกาย

20 การปฏิบัติตนขณะพูด 4. ให้เกียรติผู้ฟัง 5. ประสานตากับผู้ฟัง
6. การใช้ภาษา

21 การปฏิบัติตนขณะพูด 7. ตัวอย่าง/ข้ออ้างอิง 8. ลีลาการพูด
9. ปฏิกิริยาผู้ฟัง

22 การปฏิบัติตนขณะพูด 10. การทิ้งท้ายการพูด 11. ไม่พูดแข่งกับเสียงรบกวน
12. รักษาเวลา

23 ข้อบกพร่องในการพูด 1. การใช้เสียงและจังหวะการพูด 2. การใช้ภาษา
3. เรื่องที่พูด

24 ข้อบกพร่องในการพูด 4. วิธีการพูด 5. ผู้พูด


ดาวน์โหลด ppt การพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google