งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ท่องเที่ยวจีนแสนสนุก กลุ่ทมเป้าหมาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 3 ชั่วโมง ครูศิริพร พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา

2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 1.3 เข้าใจกระบวนการพูด การเขียนและสื่อสารข้อมูล ความคิดเห็นและความคิดรวบยอดใน เรื่องต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 2. สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

3 จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับชื่อเมืองสำคัญต่างๆของประเทศจีน คำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์มณฑลต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจีน บอก ตำแหน่งที่ตั้งของมณฑล จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาในหน่วยนี้แล้ว ควรมีผลการเรียนที่คาดหวังดังนี้ 1.สามารถอธิบาย คำศัพท์เกี่ยวกับแผนที่ประเทศภาษาจีนและเมืองสำคัญต่างๆได้ 2.สามารถอ่านออกเสียงและเข้าใจหลักระบบสัทอักษรภาษาจีนตามที่เรียนได้ 3.สามารถบอกความบอสถานที่สำคัญของเมืองต่างๆของจีนได้ 4. สามารถจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเมืองและชื่อสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างเป็นภาษาจีนได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการแผนที่ประเทศจีน คำถามประจำหน่วย 1.เพราะเหตุเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวการท่องเที่ยวเป็นภาษาจีน 2. จีนเป็นสมาชิกหนึ่งในอาเซียนใช่หรือไม่ คำถามประจำบท 1.ประเทศจีนมีกี่มณฑล 2.ให้นักเรียนบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อย่างน้อย 5 แห่ง (ให้ตอบเป็นภาษาจีน) 3. แผ่นที่ประเทศจีนมีลักษณะคล้ายกับรูปอะไร

5 ระยะเวลาในการประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ ถามนักเรียนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเมืองจีนที่ไหนบ้าง แบบทดสอบย่อย จัดกิจกรรมให้นักเรียนนำบัตรภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมาติดลงบนแผนที่ให้ตรงกับเมืองต่างๆ - บัตรคำศัพท์ -ภาพสถานที่ท่องเที่ยวเมืองจีน -สังเกต -ทำแบบทดสอบเรื่องท่องเที่ยวภาษาจีน -โครงงาน ออกแบบจิกซอสว์ต่อแผนที่ประเทศจีนเป็นภาษาจีน หรือภาพสถานที่ท่องเที่ยว - ใบงาน 1 - แบบประเมิน Rubric

6 รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำชี้แจง จงพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์และค่าระดับคะแนนที่กำหนด คะแนน ประเด็น การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 5 4 3 2 1 1.รูปแบบชิ้นงาน - รูปแบบชิ้นงานถูกต้องตามกำหนด -รูปแบบแปลกใหม่ น่าสนใจ -มีขนาดเหมาะสม -รูปภาพสีสันสวยงาม -รูปภาพสัมพันธ์กับเนื้อหา - รูปแบบแปลกใหม่ น่าสนใจ 2.ภาษา -มีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง -ประโยคสอดล้องกับเนื้อหา -ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ - ประโยคสอดล้องกับเนื้อหา -สะกดคำศัพท์ถูกต้อง เนื้อหา- สะกดสคำถูกต้อง เนื้อหา คำศัพท์ ตกหล่น 3.เนิ้อหา -เนื้อหาถูกต้อง -เนื้อเป็นตามหัวหัวเรื่อง -เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด -รุปภาพตรงกับเนื้อหา -เนื้อหาถูกต้อง-กำหนด เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด -รุปภาพตรงกับเนื้อหา- เนื้อหาสอดคล้องกับ เนื้อหาสอดคล้องกับรูปภาพ 4.เวลา ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่กำหนด ส่งชิ้นงานช้ากว่ากำหนด 1 วัน ส่งชิ้นงานช้ากว่ากำหนด 2 วัน ส่งชิ้นงานช้ากว่ากำหนด 3 วัน ส่งชิ้นงานช้ากว่ากำหนด 3 วันขึ้นไป

7 การพัฒนาแนวคิดสำหรับทำโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย (Goal) : รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแต่ละมณฑลของประเทศจีน บทบาท (Role): นักเรียนสวมบทบาทเป็นไกด์นำเที่ยว กลุ่มผู้ชม (Audience): นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนไพศาลีพิทยา ชุดกิจกรรมและภาระงาน (Set of activities and tasks): ออกแบบชิ้นงานเป็นจิ๊กซอสว์ต่อภาพ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแต่ละมณฑลของจีน ผลงาน (Products): เป็นจิ๊กซอสว์ต่อภาพเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆของจีน


ดาวน์โหลด ppt สรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google