งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบ Story Board อย่างง่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบ Story Board อย่างง่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบ Story Board อย่างง่าย
หน้าแรกของบทเรียน 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง(ให้มีการเคลื่อนไหว) 3. คำอธิบายเกี่ยวกับบทเรียน (แผนบริหารประจำวิชา) 4. เข้าสู่บทเรียน(บทที่ 1-5) 5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอน 6. เอกสารอ้างอิง 7. ออกจากโปรแกรม 8. ภาพประกอบบทเรียน(เคลื่อนไหว ให้มีความน่าสนใจ) 9.พื้นหลังให้ใช้สีโทนสว่างอ่อน ๆ 1 2 8 3 4 5 6 7 9 เป็นการนำเสนอแบบง่าย ๆ เพื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้วางแผนได้ถูกต้อง ในส่วนรายละเอียดของเนื้อหานั้นมีความจำเป็น อย่างมากที่ผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้สอนต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน จึงจะได้บทเรียนที่สมบูรณ์

2 รูปแบบ Story Board อย่างง่าย
หน้าแรกของบทเรียน(บทที่ 1) 1 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง(บทที่ 1) 3. คำอธิบายเกี่ยวกับบทเรียน (แผนบริหารประจำบท) 4. แบบทดสอบก่อนเรียน 5. เนื้อหาบทเรียน 6. แบบทดสอบหลังเรียน 7. เอกสารอ้างอิงประจำบท 8. กลับเมนู(หน้าหลัก) 9. ภาพประกอบบทเรียน(เคลื่อนไหว ให้มีความน่าสนใจ) 10.พื้นหลังให้ใช้สีโทนสว่างอ่อน ๆ 2 3 9 4 5 6 7 8 10

3 หน้าบทเรียน (เนื้อหาทั้งหมดของบทที่ 1)
รูปแบบ Story Board อย่างง่าย หน้าบทเรียน (เนื้อหาทั้งหมดของบทที่ 1) 1 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง(บทที่ 1) 3.-7 หัวข้อย่อยของบทเรียน 8. กลับเมนู(หน้าหลักของบทเรียน) 9. เนื้อหาของบทเรียนทั้งหมด มีภาพประกอบบทเรียน(เคลื่อนไหว ให้มีความน่าสนใจ) 10.พื้นหลังให้ใช้สีโทนสว่างอ่อน ๆ 2 9 3 4 5 6 7 8 10

4 หน้าบทเรียน (เนื้อหาย่อยในบทเรียน)
รูปแบบ Story Board อย่างง่าย หน้าบทเรียน (เนื้อหาย่อยในบทเรียน) 1 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง(บทที่ 1) 3. เนื้อหาบทเรียน 4. ปุ่มควบคุมการเปิด/ปิดเสียง 5-6 ปุ่มควบคุมการเดนหน้าและ ย้อนกลับบทเรียน 7. ออกจากบทเรียน(กลับหน้าหลัก) 2 3 4 5 6 7

5 ไม่เกิน 1 นาที ข้อสอบแต่ละข้อต้องมีการสลับตัวเลือกทุกครั้งที่เข้าทดสอบ
รูปแบบ Story Board อย่างง่าย หน้าแรก แบบทดสอบก่อนเรียน 1 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง(แบบทดสอบก่อนเรียน) 3. คำอธิบายเกี่ยวกับแบบทดสอบ ก่อนเรียน 4. เริ่มแบบทดสอบก่อนเรียน 5. กลับหน้าบทเรียน 6. เข้าสู่แบบทดสอบ 2 6 3 4 5 ในการสร้างแบบทดสอบต้องมีการสรุปผลหลังสอบเสร็จ ข้อสอบต้องมีการจับเวลา ข้อละ ไม่เกิน 1 นาที ข้อสอบแต่ละข้อต้องมีการสลับตัวเลือกทุกครั้งที่เข้าทดสอบ

6 รูปแบบ Story Board อย่างง่าย
หน้า แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 1 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง(แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน) 3. คำถาม 4.-7 คำตอบแบบตัวเลือก 8. บริเวณแสดง feedback ทั้งกรณี ที่ตอบถูกและตอบผิด 9.พื้นหลังให้ใช้สีโทนสว่างอ่อน ๆ 2 3 4 8 5 6 7 9 Feedback หากตอบถูก “ถูกต้องแล้วครับ เก่งมาก” หากตอบผิด “ผิดครับ ลองทบทวนเนื้อหาใหม่อีกรอบ”

7 ส่วนรายละเอียดของบทที่ 2-5 ดำเนินการเหมือนกับบทที่ 1
รูปแบบ Story Board อย่างง่าย ส่วนรายละเอียดของบทที่ 2-5 ดำเนินการเหมือนกับบทที่ 1 ในบทเรียนหน้าหลักต้องมีการนำเสนอที่น่าสนใจ มีการเคลื่อนไหว ในบทเรียนต้องมีเสียงบรรยายของบทเรียนให้ครบถ้วน หากผู้เรียนไม่สามารถทำแบบทดสอบได้เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ไม่อนุญาต ให้ข้ามบทเรียนหรือไปในบทเรียนถัดไปได้ ภาพประกอบในแต่ละบทควรทำให้มีการเคลื่อนไหว ในหน้าหลักก่อนเข้าสู่บทเรียนคงขึ้นอยู่กับโปรแกรมเมอร์เพราะจะได้เป็นรูปแบบที่เหมือนกันทุกคน


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบ Story Board อย่างง่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google