งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและการดำเนินงาน

2 การวางแผนดำเนินโครงงาน
ถ้าเป็นโครงงานการทดลอง ควรมีขั้นตอนดังนี้ 1 ปัญหา/ข้อสงสัย 2 การตั้งสมมติฐาน/การคาดคะเนคำตอบ 3 การทดลอง 4 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 5 การสรุปผล

3 การวางแผนดำเนินโครงงาน
ถ้าเป็นโครงงานการสำรวจ ควรมีขั้นตอนดังนี้ 1 ปัญหา/ข้อสงสัย 2 การสำรวจ 3 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 4 การสรุปผล

4 การวางแผนดำเนินโครงงาน
ถ้าเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ สร้างชิ้นงาน ควรมีขั้นตอนดังนี้ 1 ปัญหาความต้องการ 2 แสดงวิธีแก้ปัญหา 3 เลือกวิธีการแก้ปัญหา 4 ออกแบบและปฏิบัติ 5 ประเมิน 6 ปรับปรุง/พัฒนา

5 เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์  คือ  โครงการเพื่อขอเสนอทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. ชื่อโครงงาน           2. ผู้จัดทำโครงงาน           3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน           4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน           5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน           6. สมมติฐานของการศึกษา           7. ขอบเขตของการทำโครงงาน           8. วิธีดำเนินการ           9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ           10. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน           11. เอกสารอ้างอิง

6 การตั้งชื่อโครงงาน ตรงกับเรื่อง เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วสามารถบอกได้ว่าเรื่องนั้นมีลักษณะอย่างไร สั้นกะทัดรัด ชื่อโครงงานไม่ควรยาวเกินไป ควรเขียนให้สั้นกะทัดรัด แต่ต้องได้ใจความตรงกับเรื่อง ไม่ควรเป็นประโยคคำถาม เพราะไม่ใช่คำถาม หรือปัญหา ควรมีลักษณะเร้าความสนใจ

7 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่ หรือมีผู้อื่นได้เคยศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ไว้บ้างแล้ว ถ้าไม่ได้ผลอย่างไรเรื่องที่ทำนี้ ได้ขยายเพื่อเติมปรับปรุงจากเรื่องที่ทำไว้แล้วอย่างไร หรือทำซ้ำเพื่อตรวจสอบผล

8 จุดมุ่งหมายของโครงงาน
ควรมีความเฉพาะเจาะจง และเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ เป็นการบอกขอบเขตของงานที่ทำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

9 สมมติฐานการทดลอง ถ้ามี สมมติฐานเป็นคำตอบหรือคำอธิบายที่ตั้งไว้ ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุผล คือ มีทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ ที่สำคัญ คือ เป็นข้อความที่มองเห็นแนวในการดำเนินการทดลอง หรือสามารถทดสอบได้

10 วิธีดำเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้มีอะไรบ้าง จะได้วัสดุเหล่านี้มาจากไหน อุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องซื้อ อะไรบ้างที่ต้องจัดทำเอง อะไรบ้างที่ขอยืมได้ แนวการศึกษาค้นคว้า อธิบายว่าออกแบบทดลองอะไร อย่างไร จะสร้างหรือประดิษฐ์อย่างไร จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เก็บอย่างไร และที่ใดบ้าง

11 แผนปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาเสร็จของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google