งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดี หนีห่าว กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที 4 เวลา 2 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดี หนีห่าว กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที 4 เวลา 2 ชั่วโมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดี หนีห่าว กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที 4 เวลา 2 ชั่วโมง
สรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ สวัสดี หนีห่าว กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที 4 เวลา 2 ชั่วโมง ครูธนา คงธนไพบูลย์กุล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3 สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์
คำศัพท์ วลี ประโยคที่ใช้ในการกล่าวทักทายในสถานการณ์ต่างๆ วัตถุประสงค์ 1.สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรจีน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง 2.สามารถเลือกใช้ภาษา และกล่าวทักทายเป็นภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามประจำบท คำถามประจำหน่วย คำถามสร้างพลังคิด การกล่าวทักทายในภาษาจีนพูดว่าอย่างไร การกล่าวทักทายในสถานการณ์ต่างๆมีอะไรบ้าง การกล่าวทักทายอย่างไรให้ผู้อื่นประทับใจ

5 เครื่องมือในการประเมิน
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ การใช้คำถาม คำถาม สังเกต การสังเกต บันทึกวีดีโอแสดงบทบาทสมมุติ แบบประเมินการสนทนา ทดสอบ แบบทดสอบ

6 น้ำเสียง ประกอบการพูด
แบบประเมินการสนทนา เลขที่ ประเด็น /คะแนน ชื่อ - สกุล ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว การแสดง ท่าทาง/ น้ำเสียง ประกอบการพูด รวมคะแนน 8 4 20 1 2 3 5

7 วีดีโอแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องการทักทายในสถานการณ์ต่างๆ
โครงงาน วีดีโอแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องการทักทายในสถานการณ์ต่างๆ

8 การพัฒนาแนวคิดสำหรับทำโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย(Goal) นักเรียนสามารถกล่าวทักทายเป็นภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง บทบาท(Role) นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามตัวละครที่ตนเองได้รับ กลุ่มผู้ชม(Audience)ครู นักเรียนร่วมชั้น ชุดกิจกรรมและภาระงาน(set of activities) นักเรียนถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการทักทายกันในแต่ละสถานการณ์ ผลงาน(Product) ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการทักทายเป็นภาษาจีน


ดาวน์โหลด ppt สวัสดี หนีห่าว กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที 4 เวลา 2 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google