งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การสอนแบบอภิปราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การสอนแบบอภิปราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การสอนแบบอภิปราย

2 หลักการ 1. ชั้นเรียนแบบอภิปรายเป็น ความร่วมมือ ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนมีความรับผิดชอบและอำนาจร่วมกันในการสอน และการเรียนรู้ไปด้วยกัน 2. กลุ่มอภิปรายต้องพัฒนามาจากกลุ่มบุคคลเป็น ชุมชนเรียนรู้ ซึ่งมีค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน 3. การสร้าง การอยู่ฝ่ายเดียวกัน ระหว่างครูและนักเรียนจะทำให้ผู้นำการอภิปรายช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ดีขึ้น 4. การสอนแบบอภิปรายจำต้องใช้ ความสามารถสองทาง ได้แก่ความสามารถในเนื้อหาและกระบวนการ

3 นิยาม เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพิจารณาหัวข้อที่กลุ่มสนใจร่วมกัน วิธีการสอนแบบอภิปรายจึงเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนคือ ได้คิด ได้ทำ ได้แก้ปัญหา ได้ฝึกการร่วมการทำงานแบบประชาธิปไตย ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียน มีลักษณะการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น เป็นฯการพัฒนาผู้เรียนทางด้านความรู้และด้านเจตคติ และด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการพูด การฟัง การแสดงความคิดเห็น การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น

4 ตัวชี้วัด 1. ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และได้พัฒนาทักษะการพูด การคิด 2. ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม รับฟังความคิดของผู้อื่น และเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 3. ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้มาอภิปรายให้คนอื่นทราบ

5 1. ขั้นเตรียมการอภิปราย
การนำไปใช้ 1. ขั้นเตรียมการอภิปราย 1.หัวข้อและรูปแบบการอภิปราย เตรียมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน เวลาเรียน จำนวนผู้เรียน สถานที่ 2. ผู้เรียน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเตรียมตัวการอภิปรายมาล่วงหน้าจะทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนแบบอภิปรายอย่างแท้จริง 3. ห้องเรียน ผู้สอนควรจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย เช่น จัดแบบวงกลมเหมาะสำหรับการอภิปรายแบบระดมสมอง จัดแบบตัวยูหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะสำหรับกลุ่มใหญ่จัดแบบตัวทีหรือแบบเรียงแถวหน้ากระดานเหมาะสำหรับแบบหมู่พาแนล 4. สื่อการเรียน อาจต้องใช้เอกสารประกอบการอภิปรายของแต่ละกลุ่มผู้สอนควรเตรียมไว้ให้พร้อม

6 2. ขั้นดำเนินการอภิปราย
ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและอภิปรายให้ดำเนินไปได้ด้วยดีต้องดำเนินการต่อไปนี้ 1. บอกหัวข้อหรือปัญหาที่จะอภิปรายให้ชัดเจน 2. ระบุจุดประสงค์การอภิปรายให้ชัดเจน 3. บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ์การอภิปรายเช่นระยะเวลาที่ใช้ รูปแบบวิธีการ 4. ให้ดำเนินการอภิปรายโดยผู้สอนควรช่วยเหลือให้การอภิปรายดำเนินไปได้ด้วยดีผู้สอนไม่ควรเข้าไปกำกับหรือเข้าไปแทรกแซงผู้เรียนตลอดควรคอยดูอยู่ห่างๆ

7 3. ขั้นสรุป 1. สรุปผลการอภิปรายเป็นช่วงที่ผู้แทนกลุ่มสรุปอภิปราย นำเสนอผลการอภิปรายต่อที่ประชุม ผู้สอนอาจถามคำถามผู้อภิปรายได้ในสาระสำคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับขณะเดียวกันช่วยกลุ่มอภิปรายให้เกิดความกระจ่างในเนื้อหาบางตอนได้ 2. สรุปเรียน ผู้สอนเป็นผู้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จากการอภิปรายควรได้เสริมข้อคิดแทรกความรู้ ตลอดจนนำแนวทางความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์ 3. ประเมินผลการเรียน ผู้สอนควรมีการประเมินผลการเรียนการอภิปรายภายหลังที่สิ้นสุดบทเรียนเพื่อดูว่าการอภิปรายในคาบนั้นมีคุณค่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรโดยประเมินให้ครอบคลุมถึงเนื้อหาหัวข้อการอภิปราย จุดประสงค์ รูปแบบ บรรยากาศฯลฯทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วย

8 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
จบการนำเสนอ น.ส.เกวลิน พรมมา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt  การสอนแบบอภิปราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google