งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบสถาบันเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบสถาบันเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบสถาบันเกษตรกร
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 นโยบายของรัฐบาล แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2544
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2544 “ พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 3 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยวางระบบการฟื้นฟูอาชีพและให้ความช่วยเหลือปรับโครงสร้างการผลิต อย่างครบวงจร “

3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2544 กำหนดแนวทางการไขปัญหา หนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ดังนี้ 1. ลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผ่านสถาบันเกษตรกร 2. ฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกรหลังการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ที่มีหนี้ไม่เกิน 1 แสนบาท ให้ได้รับการลดดอกเบี้ย เงินกู้ลงร้อยละ 3 บาทต่อปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2547 2. เพื่อให้เกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระได้รับการฟื้นฟูอาชีพ เพิ่มความสามารถในการชำระหนี้

5 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้ ฯ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
1. สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด 2. สหกรณ์บางคนที จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรอินทาราม จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด

6 วิธีดำเนินการลดภาระหนี้(ลดดอกเบี้ย)
1. สหกรณ์แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ ฯ 2. สหกรณ์ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ 3. สหกรณ์ลดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ให้แก่สมาชิกในโครงการ ที่มาชำระหนี้ได้ ในระหว่าง 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 2547 4. สหกรณ์เบิกเงินชดเชยการลดดอกเบี้ยจากรัฐบาล ปีละ 1 ครั้ง

7 วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
1. ตรวจสอบภาวะหนี้สินสมาชิกในโครงการ 2. ประชุมสมาชิกชี้แจงวิธีการและประโยชน์ที่จะได้รับ 3. สมาชิกยื่นความจำนงขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 4. ตรวจสอบรายได้ รายจ่าย การประกอบอาชีพและ แนวทางการชำระหนี้ของสมาชิกที่ขอปรับปรุง 5. อนุกรรมการของสหกรณ์พิจารณากลั่นกรองคำขอปรับปรุง นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

8 การฟื้นฟูอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์
1. สมาชิกที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วยื่น ความจำนงขอฟื้นฟูอาชีพ 2. ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงการทำแผนฟื้นฟูอาชีพ แล้วจัดทำแผนเป็นรายบุคคล 3. นำแผนการฟื้นฟูอาชีพเสนอคณะอนุกรรมการ ฯ ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ

9 4. เสนอแผนการฟื้นฟูอาชีพที่ได้รับความเห็นชอบ
จากจังหวัดแล้ว ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุมัติ 5. กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติแผน และโอนเงิน ตามแผนการฟื้นฟูอาชีพให้จังหวัดดำเนินการ 6. ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 7. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ภายหลังการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

10 ผลการดำเนินการโครงการ ( 1 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 46 )
ผลการดำเนินการโครงการ ( 1 ต.ค ก.ย. 46 )

11 ผลการดำเนินการโครงการ ( 1 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 46 )
ผลการดำเนินการโครงการ ( 1 ต.ค ก.ย. 46 )

12 ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย. 47
ชื่อสหกรณ์ การลดดอกเบี้ย สมาชิกได้รับ ให้สมาชิก(1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 46) ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แผน(บาท) ผล(บาท/ราย) แผน(ราย) ผล(ราย) สกก.บางคนที , ,780/ สกก.อัมพวา , ,266/ สกก. นาเกลือ ฯ 1, สกก.อินทาราม , ,882 / รวม 4 สหกรณ์ , ,928/ หมายเหตุ ในปี พ.ศ สนง.สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เบิกจ่ายเงินชดเชยการลดดอกเบี้ยให้แก่สถาบันเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 110,928 บาท ตั้งแต่ พฤษภาคม 2547

13 ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 – 30 ก.ย. 47
ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 – 30 ก.ย. 47 ชื่อสหกรณ์ สมาชิกขอรับ สมาชิกได้รับ การฟื้นฟูอาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี แผน(ราย) ผล(บาท แผน(ราย) ผลราย) สกก.บางคนที สกก.อัมพวา สกก. นาเกลือ ฯ สกก.อินทาราม รวม 4 สหกรณ์

14 ผลการลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2547

15 การสนับสนุนเงินปัจจัยการผลิต ตามแผนการฟื้นฟูอาชีพของสมาชิก
ชื่อสหกรณ์ ปี ปี 2547 จำนวนราย จำนวนเงิน จำนวนราย จำนวนเงิน 1.สกก.บางคนที , 2.สกก.อัมพวา , ,000 3.สกก.นาเกลือ ฯ , 4.สกก.อินทาราม รวม , ,000


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบสถาบันเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google