งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์สู่มาตรฐาน GMP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์สู่มาตรฐาน GMP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์สู่มาตรฐาน GMP
ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ( ปีงบประมาณ 2554 – 2557 )

2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมโคของสหกรณ์ เข้าสู่มาตรฐาน GMP เพื่อให้น้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมของสหกรณ์ มีคุณภาพและปลอดภัย เป้าหมาย ศูนย์รวบรวมน้ำนมโคของสหกรณ์ 80 แห่ง

3 จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 160 ล้านบาท
งบประมาณดำเนการ จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 160 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 40 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 40 ล้านบาท ปี 2556 จำนวน 40 ล้านบาท ปี 2557 จำนวน 40 ล้านบาท

4 วิธีดำเนินการ สำรวจความพร้อมของสหกรณ์ คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
สหกรณ์จัดทำคำขอกู้ตามขั้นตอน คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ พิจารณาอนุมัติ

5 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 5. กองทุนจ่ายเงินกู้ร้อยละ 80 สหกรณ์จ่ายสมทบ ร้อยละ 20 6. สหกรณ์นำเงินไปปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมโค ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันรับเงินกู้ชำระคืนภายใน 5 ปี 7. กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานปศุสัตว์ในการตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมโคของสหกรณ์ 8. ติดตามประเมินผล

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด
น้ำนมโคมีคุณภาพ ลดอัตราการสูญเสีย อันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์สู่มาตรฐาน GMP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google