งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ราย ) 1420142.86 2. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ราย ) 1420142.86 2. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ราย ) 1420142.86 2. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ ( แห่ง ) 99100.00 3. จัดทำ MOU ( แห่ง ) 11100.00

2 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ประเมินเกณฑ์การบริหารจัดการ สหกรณ์ ( แห่ง ) 12200 2. เผยแพร่แนวความคิด ( แห่ง ) 22100 3. ติดตามประเมินผล ( ครั้ง ) 22100

3 ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในสถาบัน เกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. จัดประชุมสัมมนา ( แห่ง ) 17 100 2. ประชาสัมพันธ์ ( ครั้ง ) 11100 3. ติดตามประเมินผล ( แห่ง ) 17741.18 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3

4 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 การลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสถาบันเกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. จ่ายเงินอุดหนุนฟื้นฟูอาชีพ ( ราย ) 6,939,000.00 100 2. จ่ายเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย ( บาท ) 34,106.00 33,799.8199.10


ดาวน์โหลด ppt กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ราย ) 1420142.86 2. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google