งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกร ของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 28,624,600.- บาท ระยะเวลาการดำเนินการ เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

3 กิจกรรมที่ 1: การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยง สุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
โดยชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด ดำเนินการร่วมกับสถาบันสุวรรณวาจกสิกิจฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อทำการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในเขต ภาคตะวันออก ให้เข้าใจวิธีการเลี้ยงและการผลิตสุกรแผนใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง จำนวนปีละ 640 คน เป็นเวลา 4 ปี รวมมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 2,560 คน

4 กิจกรรมที่ 2 : ศูนย์การผลิตอาหารสัตว์ครบวงจรสำหรับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก ดำเนินการโดย สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทำการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดีราคายุติธรรม กำลังการผลิตอาหาร45 ตัน/ วัน จำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกทั้งระบบ

5 กิจกรรมที่ 3 : ศูนย์จำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพดี ราคายุติธรรม ของสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด ดำเนินการโดยสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาระบบการตลาดสุกรมีชีวิตและการตลาดเนื้อสุกรผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ ให้ถึงผู้บริโภคโดยตรงเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาสุกรมีชีวิต และการได้รับส่วนเหลื่อมการตลาดกลับคืนให้สมาชิกสหกรณ์

6 กิจกรรมที่ 4 : การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ดำเนินการโดยสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่การพัฒนาเนื้อสุกรให้เป็นไส้กรอกอีสานและผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบการตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรดังกล่าวเพื่อการเพิ่มมูลค่าเนื้อสุกรให้มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อสุกรให้กว้างขวางมากขึ้น

7 กิจกรรมที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงสุกรและสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารของสหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ระยอง จำกัด ดำเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ระยอง จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อการพัฒนา การเลี้ยงสุกรของสมาชิกสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายเนื้อสุกรสะอาดและปลอดภัยที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

8 กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด จำกัด ดำเนินการโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด จำกัด จังหวัดตราด เพื่อการพัฒนาการเลี้ยงสุกรของสมาชิกผู้เลี้ยงสุกร และการปศุสัตว์ตราด จำกัด ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นตามกฎเกณฑ์กำหนดโดยกรมปศุสัตว์ ต้นทุนการผลิตต่ำลง และสามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

9 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จำกัด
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 6,947,000.- บาท เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ - การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 300 คน/ปี - สร้างโรงผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดีราคายุติธรรม กำลังการผลิตอาหาร 5 ตัน/ วัน


ดาวน์โหลด ppt โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google