งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ประกอบด้วย 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 2 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมรอง/โครงการ 3 ตัวชี้วัด งบประมาณ 30,501,569 บาท มีรายละเอียดดังนี้

2 แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก 1 : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร 1. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 16,600 1. สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 3 สหกรณ์ กิจกรรมหลัก 2 : ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 1. ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 30,484,969 1. ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2553 ได้รับการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน ร้อยละ 100 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3 เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 3 สหกรณ์ กิจกรรม : โครงการส่งเสริม ธรรมมาภิบาลในสหกรณ์ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ 1 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน การดำเนินงาน 2 กำกับ/แนะนำ/ส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล 3 จัดประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 5 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

4 เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
การชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2553 ได้รับการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน ร้อยละ 100 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ตรวจสอบประกาศของจังหวัดที่กำหนดพื้นที่และช่วงเวลาที่ประสบอุทกภัย 1 แจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพักชำระหนี้และตรวจสอบสิทธิของสมาชิก 2 ตรวจสอบข้อมูลการหักชำระหนี้และตรวจสอบสิทธิเพื่อประกาศรายชื่อสมาชิก ที่ได้รับสิทธิ 3 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4 ติดตามนิเทศงาน และกำกับการจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการฯ 5 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google