งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการดำเนินงานและการเน้นหนักเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการดำเนินงานและการเน้นหนักเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการดำเนินงานและการเน้นหนักเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน
สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร โทรสาร

2 องค์ประกอบการบรรยาย บทนำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ปัจจุบัน
ทิศทางการพัฒนาและเน้นหนัก

3 บทนำ

4 Case : Wagoen Heart to Heart WAGOEN We bring up harmony
We respect our native district We aim at horticulture The principal concepts of our farming are: autonomy of the producer health environment harmony

5 Head office Packing and cutting center Union Member (farmer)
Correspondent Customer product product product product Head office product product Packing and cutting center Union Member (farmer) freezing and processing center product product residue residue residue compost BMW recycle center

6 WAGOEN BUSINESSES Head Office Omigawa Farm
Packaging and cutting center Freezing and processing center (Saaya’s kitchen) IT mail order office Cultivation control analysis laboratory Supermarket (OTENTO) Hudo-mura : Related facility IVEC ( International Vegetable Ecology Center) BMW Recycle Center

7

8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ปัจจุบัน

9 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

10 ทิศทางการพัฒนาและเน้นหนัก

11 ทิศทางการพัฒนา มุ่งไปสู่สากล พึ่งพาตนเองได้ พัฒนาองค์ประกอบ
ฟื้นฟูพื้นฐาน

12 ฟื้นฟูพื้นฐาน อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ บุคลากรภายใน : กลุ่มเกลียวเชือกใหม่ กรรมการสหกรณ์ : หลักสูตรมาตรฐาน สมาชิกสหกรณ์ : เข้าถึง สัมผัสได้ พวกเดียวกัน จัดสรรทรัพยากร การบริหารทรัพยากร : ผชช./ผต.กรม/ผอ.สำนัก จัดระบบข้อมูล : ฐานข้อมูลบุคลากร / E-สารบรรณ

13 พัฒนาองค์ประกอบ งานส่งเสริม-งานควบคุมกำกับดูแล
หน่วยงานส่งเสริม : เพื่อนของสมาชิก-ที่ปรึกษากรรมการ หน่วยงานควบคุม/กำกับดูแล : พัฒนากฎหมายลำดับรอง/ลดการใช้ดุลพินิจ/แยกงาน-แยกคน ขบวนการสหกรณ์ที่เข้มแข็ง ห่วงโซ่อุปทาน-supply chain : ปัจจัยนำเข้า-กระบวนการ-ปัจจัยนำออก

14 พัฒนาองค์ประกอบ (ต่อ)
องค์ความรู้ใหม่ รูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ : ตลาดการเงิน-ตลาดซื้อขายล่วงหน้า- e-commerce ฐานข้อมูลสินค้า/บริการสหกรณ์ : มากกว่าปริมาณ คือ คุณภาพ ระบบมาตรฐานสินค้า/บริการอย่างสากล : GAP, GMP. HACCP, ISO, Carbon Footprint, Water Footprint , Low Carbon Product เป็นต้น

15 พึ่งพาตนเองได้ เครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์พี่-น้อง : same /relative/different product สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายตามธรรมชาติ : เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของสมาชิก สหกรณ์ต้นแบบ แนวคิด Zero Waste ใช้ทรัพยากรในชุมชน เพื่อผลประโยชน์ของชุมชน

16 มุ่งไปสู่สากล สินค้าสหกรณ์ : all requirements you can touch
พัฒนามาตรฐานสินค้าสหกรณ์ จัดตำแหน่งทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์ แสวงหาแนวร่วม-เพื่อนสหกรณ์ Local do global อัตลักษณ์ของสินค้า/บริการสหกรณ์ Green product

17 บทสรุป@กรมส่งเสริมสหกรณ์

18 บทสรุป@กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ยึดมั่นอุดมการณ์และหลักการสหรณ์ Today’s work, tomorrow’s heritage

19 เราจะก้าวไปพร้อมกัน ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการดำเนินงานและการเน้นหนักเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google