งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System)
สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร โทรสาร เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระบบการส่งเสริมสหกรณ์” วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา น. ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

2 นโยบายการพัฒนาสหกรณ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 – Green and Happiness Society วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3 นโยบายการพัฒนาสหกรณ์ (ต่อ)
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ ) การสหกรณ์เข้มแข็ง : สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังอุดมการณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสหกรณ์ การยอมรับการสหกรณ์ สหกรณ์ก้าวหน้า : ขยายงานสหกรณ์ครอบคลุมสังคมไทย

4 นโยบายการพัฒนาสหกรณ์ (ต่อ)
ลักษณะของสหกรณ์ที่พึงประสงค์ ; High participatory development : self reliance, sufficient economy High efficiency organization : administrative, business, social welfare High quality products : food safety, green product, good performance services

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่ออุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในขบวนการสหกรณ์ สนับสนุนให้การสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐสังคมของสังคมโดยรวม พัฒนาคุณภาพบุคลากรในขบวนการสหกรณ์

6 หลักสำคัญ ระบบส่งเสริมสหกรณ์
ทิศทาง เป้าหมายชัดเจน Proactive Working มุ่งเน้นคุณภาพ สร้างคุณค่าการส่งเสริม มีระเบียบแบบแผนชัดเจน ใช้หลักการมีส่วนร่วม สอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการ มีทิศทาง เป้าหมายชัดเจน เป็นระบบการทำงานเชิงรุก(Proactive Working) ทำงานเชิงกลยุทธ เน้นการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เป็นระบบปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญในการเข้าไปปฏิบัติงานในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าไปอย่างมีคุณค่า อำนวยประโยชน์แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นระบบที่สร้างศักยภาพของบุคลากรและให้ความสำคัญในเนื้อหาที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน การเข้าไปปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผนตามกำหนดที่ชัดเจน เป็นระบบที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม ร่วมคิดและร่วมทำ ทั้งในส่วนร่วมในการวางแผน ส่วนร่วมในการการปฏิบัติการส่งเสริมและส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 6

7 แนวคิดของระบบการส่งเสริมสหกรณ์
การส่งเสริมแบบ Training &Visiting วงจรการบริหาร ( Deming Circle) T&V รูปแบบแนวคิดการปฏิบัติการส่งเสรมที่กำหนดทิศทางไว้ชัดเจนจากแผนชี้นำในระดับบริหาร(Directive approach) เป็นแนวคิดที่ใช้กว้างขวางในการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมสุขภาพ ) 7

8 วิธีการทำงานตามวงจรเดมมิ่ง
P D A P C D A C P = กำหนดแผน D = ทำตามแผนที่กำหนด C = ตรวจสอบผลกับแผน A = หากไม่บรรลุแผน ให้หา สาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่ A = หากบรรลุแผนให้รักษามาตรฐานไว้ P = วางแผนใหม่ ตั้งเป้าหมายใหม่ D = ทำตามแผนที่กำหนด C = ตรวจสอบผลกับแผน A = หากไม่บรรลุแผนให้วางแผนแก้ไขใหม่ 8

9 ระบบส่งเสริมสหกรณ์ Cooperatives Promotion System
Planning Promotion Development Check 9

10 ปรับปรุง พัฒนา สร้างมาตรฐาน
เตรียมการ เตรียมการ เตรียมการ เตรียมการ เตรียมการ เตรียมการ เตรียมการ ส่งเสริมและพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนา เตรียมคนและเตรียมงาน เตรียมคนและเตรียมงาน เตรียมคนและเตรียมงาน เตรียมคนและเตรียมงาน เตรียมคนและเตรียมงาน เตรียมคนและเตรียมงาน ติดตามและตรวจสอบ ติดตามและตรวจสอบ ติดตามและตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา สร้างมาตรฐาน P D C A P D C A P D C A 10

11 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์
การปฏิบัติงานใน พื้นที่ ตามปฏิทิน ปฏิบัติงาน การส่งเสริมและ พัฒนา การกำกับ แนะนำ การวางแผน การ วางแผน เชิงกลยุทธ์ การ วางแผนการ ดำเนินงาน การประเมินผล และพัฒนา การรายงานและ ติดตามผล 11

12 กระบวนงานเตรียมการส่งเสริมพัฒนา
- Profile สหกรณ์ - ฐานข้อมูลสหกรณ์ - Supply chain - ฐานข้อมูลสมาชิก - ผลการวิเคราะห์สหกรณ์ - วาระการประชุม ของสหกรณ์ ศึกษาข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กำหนดประเด็นการเข้าไปปฏิบัติงาน บันทึก CPD Card จัดเตรียมเนื้อหาตามประเด็นที่กำหนด ข้อมูลวิชาการ จากกลุ่มงาน ข้อมูลไม่เพียงพอ ประชุมในกลุ่ม ส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมระดับกลุ่มงาน ปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนา ข้อมูลเพียงพอ

13 นักส่งเสริมสหกรณ์-ระบบส่งเสริมสหกรณ์
งานตามนโยบาย องค์ความรู้ ระบบรายงาน ระบบติดตามและประเมินผล งานตามผลการวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google