งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการสหกรณ์ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปรียบเทียบ สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ความสำคัญ วิธีการบรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบ กระบวนการระบบ

3 เป้าหมายสหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
= ดำเนินชีวิต - เศรษฐกิจดี - สังคมดี ดำเนินชีวิต - ได้ทุกสถานการณ์ (เศรษฐกิจ , สังคม)

4 สหกรณ์ให้ความสำคัญกับคน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับคน
= ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับคน

5 วิธีการบรรลุเป้าหมาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัว

6 องค์ประกอบ องค์ประกอบสหกรณ์ 1. บุคคลช่วยตนเอง 2. รวมบุคคลเป็นคณะบุคคล
3. คณะบุคคลช่วยเหลือกัน 4. ช่วยเหลือกันเพื่อเศรษฐกิจสงคมเดียวกัน 5. จัดตั้งองค์การระดับชุมชน ระดับประเทศ 6. เพื่อบรรลุผลความเป็นอยู่ดี สันติสุข 7. พัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน

7 องค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ด้านปัจเจกชน ยืนบนขาของตนเองได้ 2. ด้านชุมชน เข้มแข็งตามลักษณะประชากร ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 3. ระดับประเทศ เศรษฐกิจดี ความเป็นอยู่ดี สมดุลด้านการออมและการลงทุน 4. พัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน

8 องค์ประกอบการจัดการสหกรณ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นรายบุคคล ความเป็นชุมชนเป็นองค์กร และความเป็นประเทศชาติ

9 สร้างตนบนความพอเพียง
กระบวนการระบบ กระบวนการระบบสหกรณ์ ความเป็นอยู่ดี พัฒนาความร่วมมือกัน พัฒนาตน พึ่งตนเอง ช่วยเหลือกัน รายคน คณะบุคคล กระบวนการระบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างตนบนความพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศมีเสถียรภาพ ยืนบนลำแข้งได้ รายคน ชุมชน ประเทศ

10 การจัดการสหกรณ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การรวมคน การรวมทุน การจัดโครงสร้าง

11 การรวมคน คัดคน - ขยัน - ประหยัด - ซื่อสัตย์ - เสียสละ

12 ลักษณะคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช่ ไมใช่ คนขยัน คนประหยัด รายรับมากกว่ารายจ่าย มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีคุณค่าความเป็นคน ซื่อสัตย์ เสียสละ ปฏิบัติตามระเบียบ พึ่งตนเองได้ พอเพียง พอดี พอประมาณ คุ้มกันตัวเองได้ มั่นคง เพื่อส่วนรวม ชีวิตคือการเดินไปสู่เป้าหมาย คนเกียจคร้าน คนฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย รายจ่ายมากกว่ารายได้ ไม่มีศักดิ์ศรี หาคุณค่าได้ไม่ คดโกง เห็นแก่ตัว ฝ่าฝืนระเบียบ พึ่งพาผู้อื่น ขาด – เกิน เอาตัวไม่รอด อ่อนแอ เพื่อส่วนตัว ชีวิตไม่มีเป้าหมาย

13 เท่ากับเงินทุนภายนอก
การรวมทุน เงินทุนภายในมากกว่า หรือ เท่ากับเงินทุนภายนอก

14 ค่าหุ้น การจัดสรรกำไรสุทธิ เงินฝาก
ภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง นิสัย แบ่งรายได้ 4 ส่วน การบริหารเงิน ฝาก - เงินสำรอง

15 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการโครงสร้างสหกรณ์ คน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

16 โครงสร้างสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนผู้ยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเอง สมาชิกสหกรณ์ ประชุมใหญ่ = กำหนดนโยบายจัดการสหกรณ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการดำเนินการ กำหนดบริหารด้วยความพอประมาณความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตัวเอง ผู้ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบให้สหกรณ์ดำเนินงานตามนโยบายของที่ประชุมใหญ่ บุคคลผู้ยึดปรัชญาเป็นที่ปรึกษา ธุรกิจ กิจการ ผู้จัดการ = จัดการตามนโยบายคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

17 จัดการธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18 การจัดการธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ธุรกิจสหกรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ (สมดุล พึ่งตนเองได้) มีเหตุผล (ปัจจัยปัจจุบันเกี่ยวเนื่องอนาคต) มีภูมิคุ้มกัน (มั่นคงยั่งยืน) สินเชื่อ - สมาชิกมีแผนการใช้เงิน เพื่อการประกอบอาชีพ หรือเพื่อความเป็นอยู่ ตามความจำเป็นที่ แท้จริง - สมาชิกมีเงินสะสมของ ตนเองส่วนหนึ่ง - สหกรณ์อนุมัติและ จ่ายเงินให้ตามแผนการ ผลิต - สมาชิกมีรายได้เพียงพอ ต่อการชำระคืน - ทำให้สมาชิกประกอบ อาชีพได้ - ผลผลิตเป็นที่ต้องการ ของตลาด - สมาชิกมีงานทำ มี รายได้ - สหกรณ์รวบรวม ผลผลิต - มีกองทุนชำระหนี้ รวมซื้อ - มีสินค้าที่สมาชิก ต้องการ จำเป็นต้องใช้ - กำหนดราคาเหมาะสม - บริการสะดวก ทันเวลา - เพื่อความเป็นอยู่ - เพื่อการประกอบอาชีพ - ยึดประโยชน์ มากกว่า ตราสัญลักษณ์ - สุขภาพดี - ประหยัด - ไม่ทำลายธรรมชาติ

19 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปัจจัยปัจจุบันเกี่ยวเนื่องอนาคต)
ธุรกิจสหกรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ (สมดุล พึ่งตนเองได้) มีเหตุผล (ปัจจัยปัจจุบันเกี่ยวเนื่องอนาคต) มีภูมิคุ้มกัน (มั่นคงยั่งยืน) รวมขาย - มีตลาดจำหน่ายผลผลิต - กำหนดราคาเหมาะสม - บริการสะดวก ทันเวลา - ยึดคุณภาพ - บริหารเสมอภาค - วางแผนอาชีพอนาคตได้ - ตลาดนำการผลิต - สร้างงาน สร้างอาชีพ - ไม่ทำลายธรรมชาติ - ปลอดภัย บริการ - สนองความจำเป็นใน การดำเนินชีวิต การ ประกอบอาชีพ - เพื่อความเป็นอยู่ - เพื่อการประกอบอาชีพ - ส่งเสริมคุณภาพชีวิต - หลักประกันอาชีพ ทุกธุรกิจ - ไม่แสวงหากำไร - บริการสมาชิก - สร้างความเป็นอยู่ที่ดี - ชุมชนมีสันติสุข - สังคมดี - เศรษฐกิจดี


ดาวน์โหลด ppt ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google