งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างสรุปข้อมูลผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างสรุปข้อมูลผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างสรุปข้อมูลผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (ระดับภาคและระดับกรม) รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ไม่เกิน 15 หน้า

2 ภายนอกสำนักงานสหกรณ์
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประเภท จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ สมาชิกแรกตั้ง สมาชิกปัจจุบัน ทุนดำเนินงานแรกตั้ง ทุนดำเนินงานปัจจุบัน อาชีพส่วนใหญ่ของสมาชิก ฯลฯ รูปภาพ ภายนอกสำนักงานสหกรณ์ รูปภาพ ภายในสำนักงานสหกรณ์

3 การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
1. ปริมาณธุรกิจ…………….….. บาท 2. ธุรกิจสินเชื่อ……………….…บาท 3. รับฝากเงิน………………....…บาท 4, ธุรกิจซื้อ……………….….….บาท 5, ธุรกิจขาย………………….…บาท 6. ธุรกิจบริการ…………….....…บาท 7. ธุรกิจอื่นๆ………………….....บาท 8. กำไร………………………….บาท รูปภาพ การดำเนินธุรกิจ รูปภาพ การดำเนินธุรกิจ รูปภาพ การดำเนินธุรกิจ รูปภาพ การดำเนินธุรกิจ รูปภาพ การดำเนินธุรกิจ

4 หมวดที่ 1 ความคิดริเริ่ม
1.โครงการ…………..…….……….… 2.โครงการ………………..……….… 3.โครงการ………………..……….… 4.โครงการ…………..…………….… 5.โครงการ………………..……….… รูปภาพ โครงการ/กิจกรรม รูปภาพ โครงการ/กิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ต่อสมาชิก ครอบครัว สหกรณ์ และชุมชน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รูปภาพ โครงการ/กิจกรรม รูปภาพ โครงการ/กิจกรรม

5 โครงสร้าง/ฝ่ายจัดการ
หมวดที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ 1. ทุนดำเนินงาน…..…….……….… 2. ทุนเรือนหุ้น…….……..……….… 3. ทุนสำรอง……………..……….… 4. เงินรับฝาก………..…………….… 5. ปริมาณธุรกิจ…………..……….… 6. กำไรสุทธิ…………………………. 7. ปันผล…………………………….. 8. เฉลี่ยคืน…………………………. รูปภาพ โครงสร้าง/ฝ่ายจัดการ รูปภาพ คณะกรรมการ การควบคุมภายในอยู่ในระดับ รูปภาพ รูปภาพ

6 หมวดที่ 3 บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิก
1.การประชุม - ร้อยละของสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ - ร้อยละของสมาชิกเข้าประชุมกลุ่ม - ร้อยละของคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ 2. มีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ - ร้อยละของสมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 3. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ - ร้อยละของสมาชิกร่วมทำกิจกรรมอื่นๆกับสหกรณ์ รูปภาพ การร่วมประชุมใหญ่ ประชุมกลุ่ม/คณะกรรมการ รูปภาพ การมีส่วนร่วมในธุรกิจ รูปภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม อื่นๆของสหกรณ์ รูปภาพ

7 หมวดที่ 4 ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
1.ทุนภายในต่อทุนภายนอก 2.สินทรัพย์ 3.หนี้สิน 4.ทุนสำรอง 5. อัตราการเติบโตของทุน ฯลฯ รูปภาพ อาคารสำนักงาน รูปภาพ อุปกรณ์การตลาด/ ปั้มน้ำมัน/โรงงาน รูปภาพ รูปภาพ

8 หมวดที่ 5 การทำกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 สาธารณะประโยชน์ 5.2 อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5.3 สวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัว รูปภาพ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปภาพ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ รูปภาพ กิจกรรมสวัสดิการสมาชิก และครอบครัว รูปภาพ

9 บทสรุป ให้นำเสนอว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรของท่านมีผลงานดีเด่นหรือ
จุดแข็งด้านใด ที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และประโยชน์แก่สมาชิก ครอบครัว สหกรณ์ สังคมและชุมชน


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างสรุปข้อมูลผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google