งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์
- ความหมายสหกรณ์ - วิธีการสหกรณ์ - อุดมการณ์สหกรณ์ - หลักการสมาชิกสหกรณ์

2 1. สหกรณ์เป็นหน่วยธุรกิจรูปแบบหนึ่ง 2
1.สหกรณ์เป็นหน่วยธุรกิจรูปแบบหนึ่ง 2. ดำเนินกิจการร่วมกันช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน 3.ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ระบบความเชื่อที่มีแบบแผนว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความกินดีอยู่ดีมีความสุข หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางสำหรับสหกรณ์ที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ณืสหกรณื เป็นสืบมาจาก ผู้นำแห่งเมือง รอชเดล ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2387เป็นร้านสหกรณ์แห่งแรกของโลกยึดหลักปฏิบัติ 10 ประการ 1.เปิดรับสมาชิกทั่วไป 2. การออกเสียงหนึ่งเสียง 3.การค้าด้วยเงินสด 4. การให้การศึกษาแก่สมาชิก 5. ความเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา 6. ไม่เสี่ยงภัยจนเกินไป 7. จำกัดเงินปันผลแก่ทุนเรือนหุ้น 8. ขายสินค้าตามราคาตลาด 9. จำกัดหุ้นที่จำนวนสมาชิกถือ 10. การแบ่งปันเงินส่วนเกินตามส่วนแห่งธุรกิจ

3 วิธีการสหกรณ์ คือ การนำหลักสหกรณืมาใช้ในทางปฏิบัติสหกรณ์แต่ละประเภทจะมีวิธีปฏิติที่แตกต่างกันเช่น ในการจัดตั้ง การระดมทุน การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมประโยชน์แก่สมาชิก ยึดหลักการรวมกันเป็นสำคัญ การรวมกันทำให้เกิดพลัง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหา

4 เงินเฉลี่ยคืน เป็นการจัดสรรรายได้ให้แก่สมาชิก (กำไร)ด้วยความเป็นธรรม
เงินเฉลี่ยคืน เป็นการจัดสรรรายได้ให้แก่สมาชิก (กำไร)ด้วยความเป็นธรรม สมาชิก หมายถึง ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ที่มีชื่อในบัญชีของผู้ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งผู้ที่สมัครสมาชิกภายหลังที่สหกรณ์นั้นได้จดทะเบียนแล้ว ผู้จัดการสหกรณืหมายถึง ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้ ผู้จัดการต้องมีความรู้ ความสารถ มมีประสบการณ์ในการทำงาน ผู้จัดการจะต้องจัดจ้างแผนกเจ้าหน้าที่ต่างๆให้ทำงานในสหกรณ์ตามปริมาณงานธุรกิจและฐานะทางการเงินของสหกรณ์

5


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google