งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HR Way Organization Chart HRM HR Strategy Job Description HR Scorecard

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HR Way Organization Chart HRM HR Strategy Job Description HR Scorecard"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HR Way Organization Chart HRM HR Strategy Job Description HR Scorecard
HR Individual Scorecard HR Scorecard Competency Career Path Performance Management Individual Development Plan HRD Workforce Engagement

2 Model การสร้างแผนแม่บท
ชี้แจงการทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์กรม แผน HR Scorecard แผนพัฒนาการสหกรณ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมฯ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร Work shop 1 ศึกษาความเชื่อมโยง วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน / ภายนอก (SWOT) ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากรและวิเคราะห์ SWOT Work shop 3 กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาบุคลากรกรมฯ Objective Goal กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร Objective Goal Work shop 2 กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาบุคลากรกรมฯ Strategy กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มฯ Strategy ทบทวนกลยุทธ์จัดในเชิงบูรณาการ Work shop 4 กำหนดแนวทางการประเมิน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Work shop 5 จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ กำหนดหลักสูตร

3 วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พันธกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (9 ข้อ)
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานตามกระบวนการหลัก กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์ในภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป วิชาการ ระดับ อำนายการ แผนแม่บท การพัฒนา บุคลากร บริหาร กรรมการ จัดการ สมาชิก ประเภท ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ราชการ เป้าประสงค์ (8 ข้อ) เป้าประสงค์ (7 ข้อ) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (13 ข้อ) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (17 ข้อ) SWOT กลยุทธ์ (29 กลยุทธ์) SWOT กลยุทธ์ (43 กลยุทธ์) โครงการ (51 โครงการ) โครงการ (76 โครงการ)

4 ความสัมพันธ์ของเป้าประสงค์
g4 g2 g3 g6 g7 g5 G1 G6 G3 G4 G7 G2 G5 B A G8 g1

5 เป้าประสงค์ของข้าราชการ
G1 สร้างค่านิยมองค์กรและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วม G2 สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการแก่สมาชิก ให้เกิดความพึงพอใจ G3 สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ร่วมดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า G4 สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชน G5 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งรวมทั้ง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ G6 สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย G7 พัฒนาระบบการบริหารราชการให้เกิดธรรมาภิบาลและ มีสมรรถนะสูง G8 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ มีความสุขในการปฏิบัติงาน

6 เป้าประสงค์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
g1 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ g2 บริการสมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ g3 การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม g4 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ g5 เชื่อมโยงเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจ g6 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม g7 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
HRD Strategy Map B10 B11 B12 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B9 B13 B14 B17 B16 B15 A1 A2 A3 A4 A5 A9 A8 A10 A11 A12 A13 บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บุคลากรกรม A7 A6 B7 B6

8 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์บุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ (13 ข้อ)
สร้างค่านิยมองค์กรในการส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง บุคลากรมีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ อย่างมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากรให้ไวต่อการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก บุคลากรได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร

9 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์บุคลากร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7. สร้างพื้นฐานในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 8. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 9. พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรให้โปร่งใสและเป็นธรรม 10. พัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาบุคลากร 11. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 12. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรมและคุณธรรม 13. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน

10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (17 ข้อ)
1. พัฒนาทักษะ ผู้นำสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ในการบริหารจัดการ เชิงบูรณาการ 2. ปลูกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. เสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4. สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และประเมินผล การมีส่วนร่วม 5. การสนับสนุนสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ 6. พัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีหัวใจบริการ 7. พัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการ และมีการบริหารจัดการเป็นระบบที่เหมาะสมและทันสมัย 8. สร้างบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

11 9. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการเป็นสมาชิก 10
9. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการเป็นสมาชิก 10. สนับสนุนบุคลากรสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทำวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 11. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 12. พัฒนาบุคลากรแบบเสริมแรงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเชื่อมโยง เครือข่ายระหว่างสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง 13. ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้กับบุคลากรในการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบ มีส่วนร่วม 14. สร้างอาชีพเสริมให้บุคลากร โดยประหยัดพลังงานและทรัพยากร จากการใช้ วัสดุในท้องถิ่น 15. สร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 16. ส่งเสริมการทำธุรกิจแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 17. เสริมสร้างนิสัย/ค่านิยมแก่บุคลากรในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt HR Way Organization Chart HRM HR Strategy Job Description HR Scorecard

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google