งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนคติและพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนคติและพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนคติและพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน
ของวัยรุ่นยุค 2000

2 หลักการและเหตุผล สถานบันเทิงในจังหวัดพิษณุโลกที่เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่า มีนักท่องเที่ยวยามราตรีมากขึ้น มีกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นเที่ยวกลางคืนมากขึ้นซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

3 ทบทวนวรรณกรรม จากบทความพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “เปิดโปงแหล่งใหม่โบว์ลิ่งเธค มั่วเซ็กส์ ค้ายา พลิกสนามกีฬาเป็นสถานบันเทิง ดึงนิสิต นักศึกษาเป็นเป้าหมายใหญ่”

4 ทบทวนวรรณกรรม จากการศึกษาการลงทุนด้านสุขภาพใน เด็กและเยาวชน ของ นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และคณะ( 2543 ) พบว่ามีการลงทุนด้านส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นน้อยกว่าในกลุ่มอื่นๆ

5 วัตถุประสงค์ เสนอภาพรวมของสภาพปัญหาการเที่ยวกลางคืนของเยาวชนวัยรุ่นในแง่ทัศนคติ พฤติกรรม สาเหตุและ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาผลที่เกิดจากการเที่ยวกลางคืนของวัยรุ่น โดยเน้นทางด้านสุขภาพ ตามคำนิยามที่ WHO ให้ไว้

6 วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มศึกษาทั้งหมด 41 ราย - วัยรุ่นที่เที่ยวกลางคืน 16 ราย - ครูอาจารย์ฝ่ายปกครอง 5 ราย - พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 5 ราย - เจ้าหน้าที่ตำรวจและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 5 ราย

7 ผลการศึกษา

8 ทัศนคติ

9 สนุกจัง ได้เจอเพื่อนๆ วัยรุ่นที่เที่ยวกลางคืน
เที่ยวแล้ว ผลการเรียน ก็ไม่เห็นจะตกต่ำเลย สนุกจัง ได้เจอเพื่อนๆ ปลดปล่อยอารมณ์ และการกระทำ วัยรุ่นที่เที่ยวกลางคืน

10 มั่วสุมกัน บ่อเกิดอาชญากรรม เสพของมึนเมา ปล่อยเนื้อปล่อยตัว แต่งกายไม่ เหมาะสมกับวัย พฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เหมาะสม

11 พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของ เยาวชนวัยรุ่น

12 ดื่มเครื่องดื่ม มึนเมา สูบบุหรี่ กอดจูบกัน เสพสารเสพติด ที่ผิดกฎหมาย ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์กัน แต่งกายล่อแหลม

13 สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อ การเที่ยวกลางคืนของเยาวชน

14 เจ้าหน้าที่บ้านเมือง
ครอบครัว สถานบันเทิง พัฒนาการและความต้องการของวัยรุ่น กฎหมาย ความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร

15 ผลกระทบจากการเที่ยวกลางคืน

16 ควันบุหรี่หรือสูบเอง
เมาแล้วขับ ควันบุหรี่หรือสูบเอง มีเพศสัมพันธ์ เด็กเที่ยวกลางคืน ปัญหาสุขภาพ เสียงดัง ทะเลาะวิวาท เสพสารเสพติด ดื่มเหล้า ดื่มเบียร์

17 สุขภาพตามคำนิยามของ WHO (1999)
จิต วิญญาณ สังคม ร่างกาย จิตใจ

18 ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย
ปัญหาเกี่ยวกับระบบ ทางเดินหายใจ ปัญหาเกี่ยวกับ การได้ยิน ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย การติดสารเสพติด ประสิทธิภาพใน การทำงานลดลง ร่างกายทรุดโทรม

19 ของตัววัยรุ่น ของครอบครัวและ บุคคลรอบข้าง ผลกระทบทางสุขภาพจิต

20 ผลกระทบต่อสุขภาพสังคม
ขาดทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ คดีอาชญากรรม เพิ่มมากขึ้น ผลกระทบต่อสุขภาพสังคม เกิดการคอรัปชั่น ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ

21 ขาดความยับยั้งชั่งใจ
ไม่อยู่ในโอวาท ผู้ปกครอง การขาดความ ซื่อสัตย์ ผลกระทบต่อสุขภาพจิต วิญญาณ ขาดความยับยั้งชั่งใจ ในเรื่องเพศ หมกมุ่นกับ ยาเสพติด

22 แนวทางการแก้ไข

23 เจ้าหน้าที่บ้านเมือง
โรงเรียน ครอบครัว ภาครัฐ ผู้ประกอบการ

24 อภิปรายผล เนื่องจากถูกจำกัดด้วยระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลที่ได้อาจไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมด การศึกษามุ่งเน้นไปยังเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน โดยที่ไม่ได้ศึกษาเยาวชนที่ไม่ได้เที่ยวกลางคืน อาจทำให้ข้อมูลที่ได้มี BIAS

25 อภิปรายผล จากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีการติดตามข้อมูลด้านอื่นๆ ของวัยรุ่นที่ได้เที่ยวกลางคืน ข้อมูลที่ได้อาจเกิด Bias จากการสัมภาษณ์มีบางกลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง

26 ข้อเสนอแนะ

27 THE END


ดาวน์โหลด ppt ทัศนคติและพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google