งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Tourism For life-Quality Development อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Tourism For life-Quality Development อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Tourism For life-Quality Development
อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

2 การท่องเที่ยว = Tourism หมายถึง การเดินทาง (Travel) ที่มีเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1. เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นชั้วคราว 2. เดินทางด้วยความสมัครใจ 3. เป็นการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ

3 องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว 1. นักท่องเที่ยว 2
องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว 1. นักท่องเที่ยว 2. ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3. ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4 องค์การสหประชาชาติให้ความหมาย ว่า นักท่องเที่ยว (Tourists) ได้แก่ ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิงหรือการอื่นใด นักทัศนาจร(Excursionitst) ได้แก่ ผู้เดินทางมาเยื่อนชั่วคราว และอยู่ในประเทศที่มาเยื่อนเป็นเวลาน้อยกว่า 24 ชม. และไม่มีการพักค้างคืน

5 สาเหตุที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยว 1. ความเครียดจากงาน 2
สาเหตุที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยว 1. ความเครียดจากงาน 2. เนื่องจากรายได้ของประชากรเพิ่มขึ้น 3. มีเวลาว่าง 4. ความสะดวกของการคมนาคม 5. การเพิ่มขึ้นของประชากร

6 รูปแบบการท่องเที่ยว มี 2 ประเภท 1
รูปแบบการท่องเที่ยว มี 2 ประเภท การท่องเที่ยวแบบอิสระ (Independent Tourism) นักท่องเที่ยวกำหนดรายการท่องเที่ยวเอง ติดต่อที่พักเอง เลือกวิธีการเดินทางเอง ไม่ใช่บริการของบริษัททัวร์

7 รูปแบบการท่องเที่ยว มี 2 ประเภท 2
รูปแบบการท่องเที่ยว มี 2 ประเภท 2. การท่องเที่ยวมวลชน ( Mass Tourism) นักท่องเที่ยวใช้บริการของบริษัทนำเที่ยว ในการเลือกรายการท่องเที่ยว ที่พัก วิธีการเลือก หรือเรียกว่า การท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (Inclusive Tour)

8 Mass Tourism

9 จุดประสงค์ของการท่องเที่ยว 1
จุดประสงค์ของการท่องเที่ยว 1. การท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง

10 2. การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
2. การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน

11 2. การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม
2. การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม

12 4. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
4. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

13 5. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
5. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ

14 6. การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา
6. การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา

15 7. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา กลุ่มที่สนใจเฉพาะอย่าง เช่น วิจัย
7. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา กลุ่มที่สนใจเฉพาะอย่าง เช่น วิจัย

16 8. การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก เช่น เดินป่า ปีนเขา ส่องนก

17 9. การท่องเที่ยวเพื่อญาติมิตร เช่น พบเพื่อน สังสรรค์
9. การท่องเที่ยวเพื่อญาติมิตร เช่น พบเพื่อน สังสรรค์

18 ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว 1
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว 1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น เพิ่มประสบการณ์ รสนิยมในการท่องเที่ยว

19

20 2. รายได้เพิ่มมากขึ้น การศึกษาสูงขึ้น อาชีพดีขึ้น
2. รายได้เพิ่มมากขึ้น การศึกษาสูงขึ้น อาชีพดีขึ้น 3. การเติบโตทางเศรษกิจ

21 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 5. สภาวะการเมือง 6
4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 5. สภาวะการเมือง 6. ฤดูกาล/การส่งเสริมจากภาครัฐ 7. ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (วัฒนธรรมที่แตกต่าง)

22 8. การคมนาคม 9. ปัจจัยทางธรรมชาติ
8. การคมนาคม 9. ปัจจัยทางธรรมชาติ

23 ความสำคัญของการท่องเที่ยว 1
ความสำคัญของการท่องเที่ยว 1. ความสำคัญทางด้านเศรษกิจ สร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ เกิดการกระจายรายได้ เกิดการสร้างอาชีพและการจ้างงาน

24 ความสำคัญทางด้านสังคม - สร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน - เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - เกิดความพวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อม - ชุมชนเกิดการพัฒนา

25 3. ความสำคัญทางด้านการเมือง - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - เพิ่มความสัมพันธ์ทางการฑูต - ลดความตึกเครียดทางด้านการเมืองระหว่างประทเศ

26 4. ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม - เกิดความหวงแหน - เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - เกิดการปรับปรุงสภาพ แวดล้อมให้ดีขึ้น

27 ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ - ค่าครองชีพสูงขึ้น - เงินตราประเทศไหลออก 2. ผลกระทบทางด้านสังคม - ความอบอุ่นในครอบครัวลดลง - มีการกลืนกลายทางวัฒนธรรม - อาชญากรรม เพศพาณิชย์ ยาเสพย์ติด

28 3. ผลกระทบด้านการเมือง - เกิดการแฝงตัวของผู้ก่อการร้าย - เกิดอาชญากรข้ามชาติ - เกิดธุรกิจผิดกฏหมาย เช่น กลุ่มมาเฟีย

29 4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - ปัญหามลภาวะ - การบุกรุกที่สาธาณะประโยชน์ - ปัญหาทัศนียภาพจากสิ่งปลูกสร้าง - ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว

30 The end


ดาวน์โหลด ppt การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Tourism For life-Quality Development อ.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google