งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง อารมณ์ในวัยเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง อารมณ์ในวัยเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง อารมณ์ในวัยเด็ก

2 อารมณ์ การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดมีการแสดงออกต่อสิ่งที่มากระตุ้นอารมณ์สามารถจำแนกออกได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ 1.อารมณ์สุขคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความสบายใจหรือได้รับความสมหวัง 2. อารมณ์ทุกข์ คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สบายใจหรือได้รับความไม่สมหวังผลแห่งอารมณ์ ไม่ว่าอารมณ์สุข หรือ อารมณ์ทุกข์ จะทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจากปกติและจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมและความรู้สึกตามอารมณ์ที่เกิด

3 ปูพื้นฐานทางด้านอารมณ์และจิตใจ
ให้ความรัก ความอบอุ่นและการดูและเอาใจใส่ ซึ่งจะทำให้เด็กมีสภาพจิตและอารมณ์ดี มีความสุข ภูมิใจตนเอง มีความมั่นใจว่าตนเป็นสมาชิกของครอบครัว เป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆ ช่วยให้บุตรหลานเข้าใจเรื่องความรู้สึก โกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ผิดหวัง ประหลาดใจ แปลกใจ เป็นต้น เพื่อไม่ให้อ่อนไหวกับความรู้สึกสำเร็จหรือล้มเหลว ช่วยให้เห็นคุณค่าในตนเอง ว่าตนมีความสามารถมีความสำเร็จ สามารถภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้รักษาปกป้องคุณค่านั้นไปสู่ความดี ความสำเร็จต่างๆ ที่จะสามารถควบคุมตนเองได้ อันจะนำไปสู่การมีบุคลิกภาพที่มั่นคง สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

4

5 ภาพแสดงอารมณ์ต่างๆของเด็ก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง อารมณ์ในวัยเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google