งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 3000-1301.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 3000-1301."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

2 วิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัส 3000-1301 อ
วิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัส อ. ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร

3 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อเข้าใจถึงลักษณะของเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการสร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

4 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน ภาคปกติ
จิตพิสัย 10 คะแนน ทดสอบย่อย 20 คะแนน รายงาน 10 คะแนน งานส่ง คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน

5 ประมวลการสอน ภาคปกติ สัปดาห์ที่ 1 บทที่ 1 มนุษย์กับสังคม สัปดาห์ที่ 2 บทที่ 2 สังคมไทย สัปดาห์ที่ 3-4 บทที่ 3 วัฒนธรรม ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 5-6 บทที่ 4 เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย สัปดาห์ที่ 7 รายงานการละเล่นไทย สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาคเรียน

6 ประมวลการสอน ภาคปกติ สัปดาห์ที่ บทที่ 5 ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สัปดาห์ที่ บทที่ 6 ค่านิยมในสังคมไทย+test สัปดาห์ที่ 14 บทที่ 7 พลเมืองดี สัปดาห์ที่ 15 บทที่ 8 จิตสาธารณะ สัปดาห์ที่ 16 ทบทวนบทเรียน สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาคเรียน

7 รายงานกลุ่ม 10คะแนน (สัปดาห์ที่ 7)
เรื่อง การละเล่นของไทย เช่น งูกินหาง หมากเก็บ มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร ไม้โยกเยก ขี่ม้าส่งเมือง ปิดตาตีหม้อ ซ่อนหา โพงพาง เดินกะลา ปริศนาคำทาย สะบ้า เล่นว่าว ชักเย่อ ให้นักศึกษาจับกลุ่มๆละไม่เกิน 5 คน นำเสนอรายงานดังนี้ รายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประโยชน์ที่ได้รับ สาธิตวิธีการเล่น

8 1 บทที่ มนุษย์กับสังคม

9 มนุษย์ หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง สังคม หมายถึง กลุ่มคนขนาดใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกลุ่มย่อย มีดินแดน สามารถเลี้ยงตนเองได้ และมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง

10 มาสโลว์ แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ คือ
มาสโลว์ แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ คือ ความต้องการทาง สรีรวิทยา ความต้องการความสำเร็จแห่งตน ความต้องการ ของมนุษย์ ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัยของชีวิต ความต้องการที่จะมีชื่อเสียงเกียรติยศ ความต้องการทางสังคม

11 ลักษณะสำคัญที่ส่งผลดีต่อมนุษย์
มี 2 อย่าง คือ 1. มนุษย์มีความสามารถในการสร้าง และใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 2. มนุษย์มีวัฒนธรรม

12 สาเหตุที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมมนุษย์
เพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน สาเหตุมี 3 อย่าง คือ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองและกลุ่ม

13 องค์ประกอบของสังคม มีประชาชนจำนวนหนึ่ง
สมาชิกประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของสถาบันและ วัฒนธรรมอย่างเดียวกัน มีองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีดินแดนที่ แน่นอน มีการกระทำต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตรประจำวัน

14 หน้าที่ของสังคม 1. ผลิตสมาชิกใหม่และรักษาจำนวนสมาชิกให้อยู่ในระดับหนึ่งที่เหมาะสม 2. อบรมสมาชิกใหม่ให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 3. ดำรงรักษากฎระเบียบของสังคมไว้ ปกป้องคุ้มครองคนดี รักษากฎหมาย 4. ผลิต จำหน่าย จ่ายแจกสินค้าและบริการ

15 การจัดระเบียบทางสังคม
กระบวนการจัดระเบียบ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ บรรทัดฐาน สถานภาพ บทบาท

16 สถาบันทางสังคม ( Institution )
หมายถึง กฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนของสังคม ที่ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหรือการติดต่อกัน และทำหน้าที่สนองความต้องการและความจำเป็นของสังคม

17 สถาบันทางสังคมที่สำคัญ
สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา มี 7 สถาบัน คือ สถาบันสื่อสารมวลชน สถาบันการเมืองและ การปกครอง สถาบันนันทนาการ

18 โครงสร้างสังคมไทย โครงสร้างสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีบรรทัดฐานของสังคมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคม อย่างสันติสุข

19 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสังคมไทย
1. ค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม 2. โครงสร้างสังคมจะเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้น 3. ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป คนในครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน 4. สังคมไทยต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น 5. สังคมเกษตรกรรมจะลดน้อยลง

20 6. ความไม่เท่าเทียมภายในสังคมมีมากขึ้น
7. คนไทยจะเกิดความตื่นตัวและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของสื่อ 8. ปัญหาการขยายตัวของเมือง 9. สถาบันการศึกษาจะเป็นในลักษณะผลิตคนเพื่อเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น 10. ปัญหาทางสังคมจะหลากหลายและรุนแรงขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย อันเป็นผลเนื่องจากความเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 3000-1301.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google