งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

2 Strategic Management Process
Strategy Formulation Strategy Implementation Strategic Control วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Strategy Map แผนปฏิบัติการ การปรับแต่ง กระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน การทบทวนสถานการณ์เพื่อปรับยุทธศาสตร์ Strategic Management Process

3 Strategy Implementation
Strategy Formulation Strategy Implementation แผนปฏิบัติรายปี แผนยุทธศาสตร์ Vision Strategic Issue Goal (KPI/Target) Strategies Action Plan S W O T Structure Process IT People Alignment

4 นิยามศัพท์ใน Template
Vision วิสัยทัศน์ สิ่งที่อยากจะให้หน่วยงานเป็นในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า Mission พันธกิจ กรอบ ขอบเขต การดำเนินงานของหน่วยงาน Strategic Issues ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นหลักต้องคำนึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น Goal เป้าประสงค์ อะไรคือสิ่งที่หน่วยงานอยากจะบรรลุ Key Performance Indicators ตัวชี้วัด สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์หรือไม่ Target เป้าหมาย ตัวเลข หรือ ค่า ของตัวชี้วัดที่จะต้องไปให้ถึง Strategy กลยุทธ์ สิ่งที่หน่วยงานจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์

5 แผนยุทธศาสตร์ของ…………..

6 1. บทนำ

7 ความเป็นมา

8 โครงสร้างองค์กร…….. ประกอบด้วย: 1. ............. 2. ............

9 2. แผนยุทธศาสตร์ของหน่วย.....................

10 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร................................................................
วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 1. 1. 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 2. 2. 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 3. 3. 3.1 3.2 3.1 3.2

11 วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร

12 พันธกิจ (Mission) ขององค์กร

13 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals) 1. … 1.2 2. … 2.2 3. … 3.2 4. … 4.2

14 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดขององค์กร
(Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) เป้าหมาย (Targets) ปี 48-51 ปี48 ปี49 ปี50 ปี51 ปี 45 ปี 46 ปี 47 1. … 2. … 3. …

15 เป้าประสงค์และกลยุทธ์องค์กร
(Goals) เลข รหัส อ้างอิง กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยที่รับผิดชอบ 1. … 1.1 … 2. … 2.1 … 3. … 3.1 …

16 3. แผนยุทธศาสตร์องค์กร

17 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร............................
แผนปฏิบัติการรายปี วิสัยทัศน์ ค่าเป้าหมาย ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 1. 1. 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.1.1 1.2.2 2. 2.1 2.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.1.1 3. 3. 3.1 3.2 3.1 3.2 3.3 3.1.1 3.2.2 3.2.3 ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร (เงิน คน) ผลลัพธ์ สุดท้าย ผลลัพธ์

18 วิสัยทัศน์ (Vision) องค์กร

19 พันธกิจ (Mission) องค์กร

20 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals) 1. … 1.2 2. … 2.2 3. … 3.2 4. … 4.2

21 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดขององค์กร
(Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) เป้าหมาย (Targets) ปี 48-51 ปี48 ปี49 ปี50 ปี51 ปี 45 ปี 46 ปี 47 1. … 2. … 3. …

22 เป้าประสงค์และกลยุทธ์องค์กร
เลข รหัส อ้างอิง เป้าประสงค์ (Goals) หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ์ (Strategies) 1. … 1.1 … 2. … 2.1 … 3. … 3.1 …

23 กลยุทธ์องค์กรและโครงการ
งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 โครงการ หน่วยงาน รับผิดชอบ กลยุทธ์ (Strategies) 1.1 … 1.1.2 1.2 … 1.2.2 2.1 … 2.1.2 2.2 … 2.2.2

24 4. ภาคผนวก

25 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ องค์กร (SWOT Analysis)
จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats)

26 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพองค์กร (SWOT Analysis)
จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) โอกาส (Opportunities)


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google