งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างภายใน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างภายใน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างภายใน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2551

2 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ปี พ.ศ.2545 กำหนดให้สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ในสังกัดกรมชลประทาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

3 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณงาน ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนา แหล่งน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ ระบบ ชลประทาน ระบบระบายน้ำ และงานด้านโยธาอื่นๆ 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายการ รายละเอียด ปริมาณวัสดุและราคางานที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

4 โครงสร้างของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2551
โครงสร้างของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญวิชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (9) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังและออกแบบ (1) ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มออกแบบเขื่อน กลุ่มวิศวกรรม กลุ่มออกแบบคันคูน้ำฯ กลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มออกแบบระบบชลประทาน กลุ่มออกแบบโครงสร้างพิเศษ กลุ่มมาตรฐานการออกแบบ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างภายใน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google