งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างเดิม

2 โครงสร้างที่ขอปรับปรุง
สำนักวิจัยและพัฒนา

3 การปรับปรุงโครงสร้างสำนักวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง สำนักวิจัยและพัฒนา 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม 2.1 กลุ่มงานดินด้านวิศวกรรม 2.2 กลุ่มงานคอนกรีตและวัสดุ 2.3 กลุ่มงานชลศาสตร์ 3. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 3.1 กลุ่มงานดินด้านวิทยาศาสตร์ 3.2 กลุ่มงานเคมี 3.3 กลุ่มงานวัชพืช 4. สถาบันพัฒนาการชลประทาน 1. ส่วนอำนวยการ 2. ส่วนวางแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย 3. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ 4. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 5. ส่วนทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยและ ควบคุมคุณภาพวัสดุ 5.1 กลุ่มงานทดสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 5.2 กลุ่มงานทดสอบและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ 6. สถาบันพัฒนาการชลประทาน 1. เพื่อให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนา เศรษฐกิจฯ และแผนยุทธศาสตร์ของ กรมฯ ที่กำหนดให้มีผลงานวิจัยเพื่อใช้ สนับสนุนการดำเนินงาน 2. โครงสร้างเดิมมีข้อบกพร่อง คือ 2.1 ไม่มีหน่วยงานประสานให้เกิด ความร่วมมือในการพิจารณาปัญหา ที่ต้องแก้ไขด้วยงานวิจัยรวมทั้ง การกำกับ ติดตาม ดูแล ควบคุม และ นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และแก้ปัญหา ของกรมฯ 2.2 เป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานวิจัยแบบบูรณาการ

4 คิดว่า สำนักอื่นๆจะหยิบเอาไปใช้
โมเดลแบบเดิม ไม่ประสบผลสำเร็จ สรรหา หัวข้อ วิจัย ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิศวกรรม ผล งาน วิจัย ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ คิดว่า สำนักอื่นๆจะหยิบเอาไปใช้ คิดว่า สวพ.จะป้อนให้ สำนักชลประทาน สำนักส่วนกลาง หน่วยงานอื่นๆ

5 ส่วนวิจัยและพัฒนาการจัดการน้ำ
โมเดลใหม่ เติมส่วนที่ขาด ส่วนวางแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดทำแผน เผยแพร่ (อินเตอร์เน็ต ,สัมมนา) ส่งเสริมให้มี การใช้งาน พิจาร ณา ความ เหมาะ สม ส่วนวิจัยและพัฒนาการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ ผล งาน วิจัย ค้นคว้า รวบรวม สรรหา ทำแผน คัดเลือก ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์

6 ส่วนวิจัยและพัฒนาการจัดการน้ำ
ตัวอย่าง การทดสอบโมเดล ส่วนวางแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล พิจาร ณา ความ เหมาะ สม ส่วนวิจัยและพัฒนาการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ ผล งาน วิจัย หัวข้อ เครื่องวัด น้ำฝน แบบ ดิจิตอล ส่วนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ GOAL 1 เผยแพร่ ผ่านอินเตอร์เน็ต 2 เชิญ ผบร ทุกสำนัก และ สอน.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสัมมนา ที่ สวพ. 3 สอบถามความพึงพอใจในการนำไปใช้งาน 4 ทำโครงการเสนอ อธช ขออนุมัติทำ เครื่องวัดน้ำฝนเพื่อ นำไปใช้งานจริง ทุกโครงการ (แจกฟรี)

7 ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) หัวข้อเครื่องวัดน้ำฝนแบบดิจิตอล
กรมฯ มีชื่อเสียง ได้ข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว หน่วยงาน ได้เครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น - ประเทศ ประหยัดงบประมาณในการนำเข้าจากนอกประเทศ ได้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน แบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง โมเดลเดิม ได้เฉพาะ ผลผลิต โมเดลใหม่ ได้ทั้ง ผลผลิต และ ผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google