งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างปัจจุบัน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างปัจจุบัน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างปัจจุบัน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 7 ส่วน ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรม ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน ส่วนสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่าย ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด ส่วนธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรมธรณี ส่วนปฐพีกลศาสตร์

2 โครงสร้างใหม่ รูปแบบที่ 1 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ส่วน อำนวยการ กลุ่ม วิศวกรรมและ แผนยุทธศาสตร์ กลุ่ม สำรวจ โครงข่าย หมุด หลักฐาน ส่วนสำรวจ ภูมิประเทศ ส่วนสำรวจ กันเขต และ ประสานงาน รังวัด กลุ่ม เทคโนโลยี ทำแผนที่จาก ภาพถ่าย และดาวเทียม กลุ่มวิชาการ ธรณีวิทยา (มาตรฐาน) กลุ่ม ธรณีวิศวกรรม กลุ่มปฐพี กลศาสตร์ ปฏิบัติการ +วิชาการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ +วิชาการ มาตรฐาน วิชาการ ปฏิบัติการ +วิชาการ ปฏิบัติการ +วิชาการ

3 รูปแบบที่ 1 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
รูปแบบที่ 1 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วน อำนวยการ กลุ่ม วิศวกรรมและ แผนยุทธศาสตร์ กลุ่ม สำรวจ โครงข่ายหมุด หลักฐาน ส่วนสำรวจ ภูมิประเทศ ส่วนสำรวจ กันเขตและ ประสานงาน รังวัด กลุ่ม เทคโนโลยี ทำแผนที่จาก ภาพถ่าย และดาวเทียม กลุ่มวิชาการ ธรณีวิทยา กลุ่ม ธรณีวิศวกรรม กลุ่มปฐพี กลศาสตร์ ฝ่าย ธุรการ กลุ่มงานวิศวกรรมสำสำรวจ กลุ่มงานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร กลุ่มงาน วิศวกรรมบริหาร กลุ่มงานวิชาการ ธรณีวิศวกรรม กลุ่มงานสำรวจ ธรณีวิทยา 1-5 กลุ่มงานแผนงาน และวิศวกรรม ฝ่ายประสาน งานรังวัดที่ดิน ฝ่าย การเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาแผนที่ดิจิตอลและมาตรฐานการจัดทำแผนที่ ฝ่ายสำรวจโครงข่ายทางราบ ฝ่ายผลิตแผนที่ กลุ่มงานสำรวจ จุดบังคับภาพถ่าย กลุ่มงานศิลา กลศาสตร์ กลุ่มงานปรับปรุง ฐานราก 1-5 ฝ่ายปฐพี กลศาสตร์ 1 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคเหนือ ฝ่าย บัญชีการเงิน ฝ่ายสำรวจโครงข่ายทางดิ่ง ศูนย์สำรวจ ภูมิประเทศ 1-5 กลุ่มงาน ผลิตแผนที่ กลุ่มงานธรณี ฟิสิกส์ กลุ่มงานพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการชลประทาน ฝ่ายปฐพี กลศาสตร์ 2 กลุ่มงานภูมิสารสนเทศ ฝ่ายสำรวจ กันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานวิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูล กลุ่มงานธรณี สิ่งแวดล้อมด้านอุทกธรณี ฝ่ายปรับปรุงและ บำรุงรักษาเครื่องมือ ฝ่ายปรับปรุงและ บำรุงรักษาเครื่องมือ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคกลาง กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายสำรวจกันเขต ภาคใต้ ฝ่ายสำรวจ กันเขต ภาคตะวันออก

4 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
รูปแบบที่ 2 แยกเป็นสองสำนัก สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม สำนักวิทยาการธรณี Surface information ตำแหน่ง ความสูง ทิศทาง แผนที่ Subsurface information แร่ ดิน หิน น้ำ คุณสมบัติของเปลือกโลก

5 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม
ส่วน อำนวยการ กลุ่ม วิศวกรรมและ แผนยุทธศาสตร์ กลุ่ม สำรวจ โครงข่าย หมุดหลักฐาน ส่วนสำรวจ ภูมิประเทศ ส่วนสำรวจ กันเขตและ ประสานงาน รังวัด กลุ่ม เทคโนโลยี ทำแผนที่จาก ภาพถ่าย และดาวเทียม ฝ่าย ธุรการ กลุ่มงานวิศวกรรมสำสำรวจ กลุ่มงานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร กลุ่มงาน วิศวกรรมบริหาร ฝ่ายประสาน งานรังวัดที่ดิน ฝ่าย การเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาแผนที่ดิจิตอลและมาตรฐานการจัดทำแผนที่ ฝ่ายสำรวจโครงข่ายทางราบ ฝ่ายผลิตแผนที่ กลุ่มงานสำรวจ จุดบังคับภาพถ่าย ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคเหนือ ฝ่าย บัญชีการเงิน ฝ่ายสำรวจโครงข่ายทางดิ่ง ศูนย์สำรวจ ภูมิประเทศ 1-5 กลุ่มงาน ผลิตแผนที่ กลุ่มงานภูมิสารสนเทศ ฝ่ายสำรวจ กันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานวิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูล กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคกลาง กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายสำรวจกันเขต ภาคใต้ ฝ่ายสำรวจ กันเขต ภาคตะวันออก

6 สำนักวิทยาการธรณี ส่วนอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มวิชาการ กลุ่มธรณี
วิศวกรรม กลุ่มปฐพีกลศาสตร์ ฝ่ายธุรการ กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ ธรณีวิศวกรรม กลุ่มงานสำรวจ ธรณีวิทยา 1-5 กลุ่มงานปฐพี กลศาสตร์ 1-2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มงานศิลา กลศาสตร์ กลุ่มงานปรับปรุง ฐานราก 1-5 กลุ่มงานแผนงาน และวิศวกรรม ฝ่ายการเงิน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มงานธรณีฟิสิกส์ กลุ่มงานพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการชลประทาน ฝ่ายปรับปรุงและ บำรุงรักษาเครื่องมือ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานจัดการภาครัฐสมัยใหม่ กลุ่มงานธรณีสิ่งแวดล้อม ด้านอุทกธรณี ฝ่ายปรับปรุงและ บำรุงรักษาเครื่องมือ กลุ่มงานธรณีโครงสร้าง และแผ่นดินไหว


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างปัจจุบัน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google