งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมา ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๔๙๐/๒๕๔๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักและกอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมา ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๔๙๐/๒๕๔๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักและกอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติความเป็นมา ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๔๙๐/๒๕๔๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักและกอง ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และคำสั่งกรมชลประทานที่ ข.๑๕๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักและกอง สำนักเครื่องจักรกลได้แบ่งงานออกเป็น  ๔  ฝ่าย  ๔ ส่วน และ  ๗ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกล ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการได้มีสถานที่ตั้งแยกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๕  มีสถานที่ตั้งอยู่ที่  ๗๗/๘๒ หมู่ ๒ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา  จ. พระนครศรีอยุธยา  

2 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๕
ประกอบด้วย ๖ ฝ่าย ๑. ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร ๒. ฝ่ายรถขุด ๓. ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช ๔. ฝ่ายรถแทรกเตอร์ ๕. ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ ๖. ฝ่ายซ่อมบำรุง

3 โครงสร้างองค์กร ผศป.ที่ ๕ ฝว.คก.๕ ฝข.คก. ๕ ฝร.คก.๕ ฝท.คก.๕ ฝน.คก.๕
ฝซ.คก.๕ คม.ศป.๕ คม.รถ.๕ คม.รข.๕ คม.รต.๕ คม.คส.๕ คม.ซบ.๕ บท.ศป.๕ ปก.รถ.๕.๑ ปก.รข.๕.๑ ปก.รต.๕.๑ ปก.คส.๕.๑ ซบ.คก.๕.๑ พด.ศป.๕ ปก.รถ.๕.๒ ปก.รข.๕.๒ ปก.รต.๕.๒ ปก.คส.๕.๒ ซบ.คก.๕.๒ งป.ศป.๕ ปก.รถ.๕.๓ ปก.รข.๕.๓ ปก.รต.๕.๓ ปก.คส.๕.๓ ซบ.คก.๕.๓ ซบ.คก.๕.๔

4 นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๗

5 นายวุฒามาตย์ นาควิเชตร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ ๕ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๘

6 นายไพฑูรย์ เพ็งพูล วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๐

7 นายวรเทพ พิพัฒน์อนุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายรถขุดที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๔

8 นายศุภชัย สุขาบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑๔

9 นายสมชาย โพธิสว่าง หัวหน้าฝ่ายรถแทรกเตอร์ที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๙

10 นายสมศักดิ์ ชาญวงษ์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๒

11 นายศิริศักดิ์ พยัคฆ์ทอง หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงที่ ๕ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๘

12 สรุปอัตรากำลัง ข้าราชการระดับอาวุโส จำนวน ๖ คน ข้าราชการระดับวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ คน ข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน ๑๖ คน ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๒๕ คน พนักงานราชการ จำนวน ๔๑๔ คน รวมเจ้าหน้าที่ ๗๖๕ คน ลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๐๙ คน รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๙๗๔ คน

13 พื้นที่ดำเนินการการในเขตสำนักงานชลประทาน
โครงการชลประทาน จังหวัด โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา โครงการ ก่อสร้าง สชป.๙ สชป.๑๐ สชป.๑๒ ๑๐ ๑๒

14 พื้นที่ดำเนินการในเขตสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ๑.สำนักงานก่อสร้าง ๔ (โครงการป่าสัก) จ.ลพบุรี ๒. สำนักงานก่อสร้าง ๕ (โครงการท่าด่าน) จ.นครนายก ๓. สำนักงานก่อสร้าง ๖ (โครงการประแสร์)จ.ระยอง ๔. สำนักงานก่อสร้าง ๗ (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.ปราจีนบุรี ๕. สำนักงานก่อสร้าง ๘ (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง) จ.ชลบุรี ๖. สำนักงานก่อสร้าง ๙ (โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี) จ.จันทบุรี ๑.สำนักงานก่อสร้าง ๙ ๒.สำนักงานก่อสร้าง ๑๐ ๓.สำนักงานก่อสร้าง ๑๒


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมา ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๔๙๐/๒๕๔๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักและกอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google