งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมาณการค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายของ นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน แยกตามระดับการศึกษา/หลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมาณการค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายของ นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน แยกตามระดับการศึกษา/หลักสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมาณการค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายของ นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน แยกตามระดับการศึกษา/หลักสูตร โดยแยกเป็น ระดับปริญญาตรี แบ่งอัตราเรียกเก็บตามประเภท การรับเข้าศึกษา ได้แก่ ภาคปกติ ภาคพิเศษ (ม.อุบลฯ) ภาคพิศษ (วิทยาเขตร้อยเอ็ด) ระดับปริญญาโท/เอก อัตราเรียกเก็บตามหลักสูตร/สาขาวิชากำหนดk อัตราค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในแต่ละสาขาวิชา ได้เรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกันแยกตามระดับการศึกษาและหลักสูตร โดยแบ่งแยกเป็นระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี แยกเป็น นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ รับเข้าศึกษาโดยวิธีโควต้าและวิธีสอบคัดเลือกผ่านทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาภาคพิเสษ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย รับเข้าศึกษา โดยวิธีโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาเขตร้อยเอ็ด สำหรับกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแยกตามหลักสูตร

2 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา/เอนทรานซ์)
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา/เอนทรานซ์) คณะวิทยาศาสตร์

3 คณะเกษตรศาสตร์

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 คณะศิลปศาสตร์

6 คณะบริหารศาสตร์

7 คณะเภสัชศาสตร์

8 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (ม.อุบลฯ /วิทยาเขตร้อยเอ็ด)
คณะวิทยาศาสตร์

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์

10 คณะศิลปศาสตร์

11 คณะบริหารศาสตร์

12 คณะเภสัชศาสตร์

13 นักศึกษา ระดับปริญญาโท/เอก
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภม.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศม.) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศด.) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

14 คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) สาขาจุลชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ประมาณการค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายของ นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน แยกตามระดับการศึกษา/หลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google