งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ยินดีต้อนรับ” คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2555

2 VISION & MISSION

3 VALUE

4 INDENTITY UNIQUENESS

5 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
กลุ่มวิชาเคมีคลินิก กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และเวชศาสตร์การบริการโลหิต สายวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี สายวิชา กลุ่มภารกิจด้านบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ สายวิชากายภาพบำบัด กลุ่มวิชาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลุ่มวิชากายภาพบำบัดแบบบูรณาการ กลุ่มวิชาระบบประสาท กลุ่มวิชาระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต

6 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ระดับ หลักสูตร รวม (คน) ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ 276 เทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) 232 กายภาพบำบัด 196 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 กายภาพบำบัด (ปกติ/พิเศษ) 52 บริหารพยาธิคลินิก 22 3 ชีวเวชศาสตร์ 6 ปริญญาเอก 53 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (ปกติ) 12 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (นานาชาติ) 2 รวมทั้งสิ้น จำนวนนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี = 787 ปริญญาโท =68 ปริญญาเอก = 44

7 Organization Chart คณะเทคนิค การแพทย์
ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศ สัมพันธ์สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา จริยธรรม และ ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารและ สารสนเทศ ฝ่ายวางแผน และประกัน คุณภาพ คณะเทคนิค การแพทย์

8 Graduate Study รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รองคณบดี
คุณดำริ กูลประสิทธิ์หัวหน้ากลุ่ม รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รองคณบดี รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คุณพิมพา โสภา นักวิชาการศึกษา คุณนฤมล ดอนบันเทา นักวิชาการศึกษา

9 Study Program Undergraduate Program
1.Bachelor of Science in Medical Technology 2.Bachelor of Science in Physical Therapy Postgraduate Program 1. Master of Science Program in Medical Science 2. Master of Science Program in Physical Therapy 3. Master of Science Program in Medical Technology 4. Master of Science Program in Clinical Pathology and Management

10 Study Program Doctoral Program
1. Doctor of Philosophy in Medical Technology 2. Doctor of Philosophy in Human Movement Sciences Collaborating programs 1. Master of Science Program in Biomedical Sciences 2. Master of Science Program in Exercise and Sport Sciences 3. Doctor of Philosophy Program in Biomedical Sciences 4. Doctor of Philosophy Program in Exercise and Sport Sciences 5. Doctor of Philosophy Program in Public Health

11 คุณวุฒิสูงสุดของบุคลากรสายผู้สอน
สายวิชา คุณวุฒิสูงสุด เอก โท ตรี รวม กายภาพบำบัด 19 8 - 27 เคมีคลินิก 7 4 11 จุลชีววิทยาคลินิก 9 3 12 จุลทรรศน์คลินิก 10 5 15 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 6 กลุ่มบัณฑิต 2 53 25 78

12 ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน
สายวิชา ตำแหน่งวิชาการ ศ. รศ. ผศ. อ. รวม กายภาพบำบัด - 8 12 7 27 เคมีคลินิก 6 4 1 11 จุลชีววิทยาคลินิก 2 จุลทรรศน์คลินิก 15 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 3 กลุ่มบัณฑิตศึกษา 33 31 78

13 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนบทความ ปีการศึกษา 2 2

14 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จำนวนบทความ 9 เรื่อง ,  IF = 6 เรื่อง ,  IF = ปีการศึกษา

15 International students
จำนวน ปีการศึกษา

16 Exchange students (Outbound)
จำนวน ปีการศึกษา

17 Exchange students (Inbound)
จำนวน ปีการศึกษา

18 QS University Ranking in Life science & Biomedicine
ปีการศึกษา

19 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google