งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (Master of Science in Pharmacy, Program in Pharmacology) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) (Master of Science in Pharmacy, M.Sc. in Pharm.) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : โทรสาร : จำนวนนิสิตรับเข้า : คน/ปี คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

3 สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ขอบข่ายของงานวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ 1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เช่น Neuropharmacology of addiction, neuroprotective and antidepressant activity of natural products, preclinical and clinical evaluation of antiepileptic drugs, CNS effect of natural products, analgesic and/or anesthetic activity of natural products, etc. 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม และพิษวิทยา เช่น Genetic polymorphism, hepatoprotective and hepatotoxicity studies of natural products, effects of xenobiotics on hepatic drug metabolizing enzymes and mitochondrial functions, antioxidant activity of natural products, etc.

4 สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ เช่น Effects of herbal medicine or xenobiotics on cardiovascular functions and/or smooth muscle contractility,etc. 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาต้านจุลชีพ เช่น Pharmacokinetic and pharmacodynamic studies of antibiotics, antiviral activity of natural products and xenobiotics, etc.


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google