งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรของหน่วยบริการการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรของหน่วยบริการการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรของหน่วยบริการการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล รักษาการหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล รักษาการหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา มีหน้าที่ บริหารงานบริการการศึกษา ให้บรรลุผลตาม ปรัชญา ปณิธาน และภาระกิจของ งานบริการการศึกษา

3 สิบโทศรชัย จุมปา หน้าที่รับผิดชอบ
สิบโทศรชัย จุมปา หน้าที่รับผิดชอบ 1. ประสานงานการสอบคัดเลือกโควต้า, เอนทราน์, โครงการรับนักเรียนที่มีผลด้านเรียนดี โครงการรับ นักเรียนดีเด่นทางด้านกีฬา และโครงการรับนักศึกษา สาขา MT. OT. PT. กรณีพิเศษ 2. การขอลงทะเบียนน้อยกว่า /เกินกว่าข้อบังคับ 3. การลาทุกประเภท ได้แก่ การลากิจ ลาป่วย ลาพัก การศึกษา การลาออก 4. การขอเลื่อนสอบกลางภาค, ปลายภาค 5. งานสถิติข้อมูลบัณฑิตได้แก่รายชื่อนักศึกษา จำนวน นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

4 สิบโทศรชัย จุมปา หน้าที่รับผิดชอบ
สิบโทศรชัย จุมปา หน้าที่รับผิดชอบ 6. งานพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ 7. งานขอหนังสือรับรองนักศึกษา 8. งานส่งเกรด 9. งานแก้อักษร I,P 10. งานซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 11. งานบริการวิชาการชุมชน

5 คุณนราวุธ บุญสม หน้าที่รับผิดชอบ
คุณนราวุธ บุญสม หน้าที่รับผิดชอบ 1. งานจัดอบรมด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา เช่น การจัดอบรม ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา 2. งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เช่น แผ่นพับแนะนำ คณะ / สาขาวิชา, คู่มือนักศึกษาใหม่, วันวิชาการคณะฯ 3. งานฝึกงานนอกสถานที่ 4. งานด้านธุรการ, นำคำสั่ง, ประกาศลงทาง Internet ของคณะฯ 5. ช่วยงานด้านประสานงานการสอบคัดเลือกโควต้า, เอนทราน์, โครงการรับนักเรียนที่มีผลด้านเรียนดี และโครงการรับ นักศึกษาสาขา MT. OT. PT. กรณีพิเศษ 6. ช่วยงานซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 7. งานด้านงานบริการวิชาการชุมชน

6 คุณเตือนใจ ให้เสงี่ยม
คุณเตือนใจ ให้เสงี่ยม หน้าที่รับผิดชอบ 1. ปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 3. ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ การออกกำลังกาย (จะเปิดในปี พ.ศ.2547) 4. ปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (จะเปิดในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546)

7 คุณสมทบ พาจรทิศ หน้าที่รับผิดชอบ
คุณสมทบ พาจรทิศ หน้าที่รับผิดชอบ 1. ปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 3. ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ การออกกำลังกาย (จะเปิดในปี พ.ศ.2547) 4. ปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (จะเปิดในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546)


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรของหน่วยบริการการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google