งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงาน เพื่อประเมินครูดีเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงาน เพื่อประเมินครูดีเด่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงาน เพื่อประเมินครูดีเด่น
โดย มาสเตอร์สุขนิรันดร์ แสนนา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 ค.บ. : เอกวิชาสังคมศึกษา และ ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา ค.บ. : เอกวิชาสังคมศึกษา และ ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

3 ภารกิจหน้าที่หลัก 2515 - 2548 ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน สอนวิชาศิลปะกับชีวิต และ วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน ปีการศึกษา

4 หน้าที่พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2544 ถึงปัจจุบัน
หน.งานลูกเสือ งานดนตรี งานประสานเสียง งานอภิบาล ปีการศึกษา 2544 ถึงปัจจุบัน

5 งานที่ได้รับมอบหมาย 1. งานลูกเสือ 2. งานดนตรีพื้นบ้าน 3. งานอภิบาล
1. งานลูกเสือ 2. งานดนตรีพื้นบ้าน 3. งานอภิบาล 4. งานประสานเสียง

6 วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ บริการด้วยความเต็มใจ มองไกล ให้ทันโลก เน้นความเป็นเลิศ

7 1. การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

8 ผลงานเด่น การทำสื่อดนตรี Input Process Output ครูสอนวิชาดนตรี พื้นบ้าน
ปลูกฝังเจตคติ ศึกษาวิธีการทำ ประชุมวางแผน เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ ดำเนินการ(ผลิต) ตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินผล ครูสอนวิชาดนตรี พื้นบ้าน หน.งานลูกเสือ งานดนตรี งานอภิบาล ตัวแทนจังหวัด

9 การทำเครื่องดนตรี ผลงานทำโปงลาง และพิณอีสาน

10 การทำเครื่องดนตรี ผลงานทำซอ และ โหวด

11 ผลงานเด่น ด้านเทคโนโลยี
การผลิตสื่อ Input Process Output ศึกษา ฝึกปฏิบัติ/แบบอย่าง ทดสอบคุณภาพ ผลิต รับมอบหมาย หน้าที่ ส่งเสริม ผู้สนใจ ครู บริการ นักเรียน ขยายผล ชุมชน ประเมินผล

12 เกียรติบัตรผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ปี 2546

13 ผลงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย
CAI CD AUDIO VCD KARAOKE E-LEARNNING

14 การเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Input Process Output *ครูสอนดนตรี หน.งานลูกเสือ งานดนตรี งานอภิบาล ปลูกฝังเจตคติ ศึกษาวิธีการทำ ประชุมวางแผน เตรียมวัสดุ/อปกรณ์ ดำเนินการ(ผลิต) ตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินผล Write CD จัดนิทรรศการ WWW เพื่อนครู ขยายผล ทบทวน

15

16 ด้านการให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
ผลงานเด่น ด้านการให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน Input Input Process Output ใบเกียรติคุณ ใบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลชนะเลิศ - หนังสือขอบคุณ แต่งตั้ง หนังสือเชิญ สมัครใจ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น เป็นกรรมการชมรม เป็นวิทยากรลูกเสือ นำวงดนตรีสนับสนุนงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดเดินสวนสนาม ลูกเสือ สนับสนุนโครงการประกวดครูดีเด่น มูลนิธิ ชุมชน นักเรียน ครู ขยายผล

17

18 งานวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับมัธยมต้น ปี การศึกษา 2543
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในการศึกษาวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน

19 นักเรียนมีความพึงพอใจในวิชาดนตรีพื้นบ้าน แต่ยังประสบปัญหาในการเรียนนี้
ความเป็นมา นักเรียนมีความพึงพอใจในวิชาดนตรีพื้นบ้าน แต่ยังประสบปัญหาในการเรียนนี้

20 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการศึกษาหาสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการศึกษาวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน

21 วิธีดำเนินการ ประชากร = นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 100 คน เครื่องมือ = แบบสอบถาม

22 พบว่า ในการเรียนการสอนวิชาดนตรีพื้นบ้าน ขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ผลการศึกษา พบว่า ในการเรียนการสอนวิชาดนตรีพื้นบ้าน ขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกในการเรียนดนตรีได้

23 ประโยชน์จากการศึกษา พบว่า การที่จะได้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์มาใช้ในการเรียนการสอนนั้น ไม่ค่อยจะมีจำหน่ายในท้องตลาด หรือมี ก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงมาก จึงคิดว่า ตนเองมีความรู้ ความสามารถทำได้ จึงเป็นที่มาของการ ทำเครื่องดนตรีดังนี้แล

24 สรุป ข้าพเจ้านายสุขนิรันดร์ แสนนา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย ตลอดไป

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงาน เพื่อประเมินครูดีเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google