งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของชุมชนต่อโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของชุมชนต่อโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของชุมชนต่อโรงเรียน

2 บทบาทในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางของโรงเรียน
ความจำเป็นในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียน * บทบาทของชุมชนระดับชาติและระดับท้องถิ่น

3 *โรงเรียนเป็นสถาบันของชุมชน
*สะดวกแก่ความร่วมมือ

4 ระดับการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง
กำหนดการเลือกและ ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินงาน แบ่งหมาดหมู่ ตีความข้อมูล และนำเสนอแนะการเลือก เก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ

5 การมีส่วนร่วมตัดสินใจในแนวนโยบายของโรงเรียน
การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ

6 อิทธิพลของกลุ่มอิทธิพลที่มีต่อโรงเรียน
กลุ่มศาสนา กลุ่มธุรกิจการค้า กลุ่มการเมือง

7 บทบาทในการสนับสนุนภารกิจหลักของโรงเรียน
คือการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ ของเด็กให้ดีขึ้นในทุกด้าน (The whole man) คุณธรรม ความรู้ สุขภาพอนามัย และการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น

8 บทบาทของผู้ปกครองต่อการเรียนการสอน
ให้การศึกษาในเชิงการเรียนรู้ชีวิต ทั้งภายในครอบครัวและภายนอก เพิ่มเติมในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ จากโรงเรียน

9 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่โรงเรียน
ทำให้ทราบว่าโรงเรียนจัดการศึกษาได้ผลหรือไม่ได้ผล บุคคลที่ให้ข้อมูลป้อนกลับได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ

10 ปัญหา ในการ อบรม เด็ก โรงเรียนเรียกร้องจากเด็ก
มากไปโดยไม่สนใจสงคมภายนอก สร้างทัศนคติ ไม่ดีต่อชุมชน ปัญหา ในการ อบรม เด็ก ชุมชนคำนึงถึงผลประโยชน์ ไม่ไว้วางใจครู สร้างทัศนคติ ไม่ดีต่อโรงเรียน

11 บทบาทในการให้บริการทรัพยากรแก่โรงเรียน
ข้อจำกัดของโรงเรียนและความพร้อมของชุมชน รูปแบบและการดำเนินงานในการให้บริการของชุมชน

12 ข้อจำกัดของโรงเรียนและความพร้อมของชุมชน
ขาดทรัพยากร ขาดบุคลากร ขาดเงิน

13 ทางด้านความเชื่อ ประเพณี ศาสนา
ความพร้อมของชุมชน ทางด้านอาชีพ ทางด้านความเชื่อ ประเพณี ศาสนา

14 ปัญหาในการสนับสนุนทรัพยากร
โรงเรียน โรงเรียน ชุมชน ชุมชน ใหม่ เดิม

15 รูปแบบและการดำเนินงานในการให้บริการของชุมชน
ทรัพยากร รูปแบบและการดำเนินการ ทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษา วิทยากร ช่วยสอนประจำ

16 รูปแบบและการดำเนินการ
ทรัพยากร รูปแบบและการดำเนินการ ทรัพยากรการเงิน บริจาคให้เปล่า สมทบเฉพาะเรื่อง ตั้งกองทุน

17 รูปแบบและการดำเนินการ
ทรัพยากร รูปแบบและการดำเนินการ ทรัพยากรอุปกรณ์ นิทรรศการให้รู้ทั่วกัน แลกเปลี่ยน ยืมเป็นครั้งคราว บริจาคเฉพาะสั่ง

18 รูปแบบและการดำเนินการ
ทรัพยากร รูปแบบและการดำเนินการ ทรัพยากรวัสดุ ขอบริจาค ขายราคาถูก ให้เด็กฝึก

19 รูปแบบและการดำเนินการ
ทรัพยากร รูปแบบและการดำเนินการ ทรัพยากรอาคารสถานที่ บริการให้ฝึก ให้ยืมใช้

20 รูปแบบและการดำเนินการ
ทรัพยากร รูปแบบและการดำเนินการ ธรรมชาติ ประกอบการศึกษา เรียนรู้จากของจริง เรียนรู้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของชุมชน

21 รูปแบบและการดำเนินการ
ทรัพยากร รูปแบบและการดำเนินการ ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ความรู้จากสถานประกอบการ เทคโนโลยีพื้นบ้าน


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของชุมชนต่อโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google