งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Project Euclid Project Euclid สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Project Euclid Project Euclid สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Project Euclid Project Euclid สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

2 ขอบเขตของเนื้อหาฐานข้อมูล Project Euclid ขอบเขตของเนื้อหาฐานข้อมูล Project Euclid การเข้าถึงข้อมูล วิธีเข้าฐานข้อมูลและรู้จักหน้าแรก Project Euclid วิธีเข้าฐานข้อมูลและรู้จักหน้าแรก Project Euclid วิธีการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล

3 Project Euclid เป็นฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย Cornell เน้นสาขา คณิตศาสตร์และสถิติ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม, สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

4 การสืบค้นข้อมูลจาก Project Euclid Project Euclid สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก URL : ดังต่อไปนี้ http://www.lib.kmutt. ac.th/online.html http://www.uni.net.th http://www.kmutt.ac. th/ http://projecteuclid.org/

5 การสืบค้น 1. เข้า URL http://projecteuclid.org/

6 ช่องทางการสืบค้น ข้อมูล Quick Search Advanced Search Advanced Search Browse SearchBrowse Search การค้นหาจาก ชื่อสำนักพิมพ์ การค้นหาจาก ชื่อสำนักพิมพ์

7 Quick search เลือกเพื่อสืบค้น จากแหล่งข้อมูล

8 การค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นมากขึ้น Advanced Search

9 พิมพ์คำที่ ต้องการ พิมพ์คำที่ต้องการได้ ได้ 5 คำค้น ใช้ คำเชื่อ ม equation เลือกช่องทาง ในการค้นหา

10 สามารถ เลือกการ จัดเรียง ข้อมูลได้ เลือกเฉพาะบทความจาก วารสารที่ต้องการ คลิก

11 Browse Search พิมพ์ชื่อวารสาร ที่ทราบ เลือกจากชื่อ วารสาร

12 คลิกชื่อวารสารที่ ต้องหาร คลิกเพื่อดูวารสาร ฉบับย้อนหลัง คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ในวารสาร

13 การค้นหาจากชื่อสำนักพิมพ์ คลิกชื่อวารสารของ สำนักพิมพ์ที่ต้องการ

14

15 การ แสดงผล ข้อมูล คลิกเพื่อดู สาระสังเขป คลิกเพื่อดู เอกสารฉบับเต็ม แบบที่ 1 เลือกบทความ จากรายการสารบัญ

16 แบบที่ 2 เลือกบทความจากการค้นหาแบบ Quick search, Advanced search คลิกเลือก บทความที่ ต้องการ

17 บทความจากการค้นหาแบบ Quick search, Advanced search คลิกเลือกรูปแบบ PDE File เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม คลิก To Table of contents เพื่อดูสารบัญ

18 คลิก Open เพื่อเรียกดู เอกสารฉบับเต็ม รอการ Downloan เอกสารฉบับเต็ม

19 แสดงรายการเอกสารฉบับเต็ม

20 การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล สามารถ Print เอกสารได้จาก หน้าเอกสารฉบับเต็ม


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Project Euclid Project Euclid สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google