งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง “การให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น” นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

2 “การบูรณาการและสร้างเอกภาพของระบบสุขภาพ”
นโยบายแห่งรัฐ รัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “การบูรณาการและสร้างเอกภาพของระบบสุขภาพ” ระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เริ่ม 1 เมษายน 2555 ระบบบริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และผู้ป่วยเอดส์ ของ 3 กองทุน เริ่ม 1 ตุลาคม 2555 ระบบบริการผู้ป่วยมะเร็ง เริ่ม 1 เมษายน 2556 จัดตั้งกองทุนกลางค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและครอบครัว เริ่ม 1 ตุลาคม 2556

3 “ป่วยไข้ ได้จ่ายตรง เสริมความมั่นคง สิทธิ อปท.”
นโยบายการพัฒนาระบบสวัสดิการ การรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่น “ป่วยไข้ ได้จ่ายตรง เสริมความมั่นคง สิทธิ อปท.” ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในพิธีลงนามข้อตกลง จัดตั้ง“กองทุนกลางค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และครอบครัว” เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556

4 นโยบายแห่งรัฐ บูรณาการและสร้างเอกภาพของระบบประกันสุขภาพ รายจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของ อปท. เพิ่มสูงมากขึ้น ทุกปี โดยเฉพาะโรคค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีการคลังรวมหมู่ (Fund Pooling) ทำให้จำกัดบริหารความเสี่ยง (Risk Sharing) งบประมาณค่ารักษาพยาบาล ไม่เพียงพอ บุคลากรไม่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้เท่าที่ควร กองทุนกลางค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว พนักงานส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

5 นโยบายสำหรับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในการให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้บริการแก่พนักงานท้องถิ่นและครอบครัวที่มีชื่อในทะเบียนกองทุนกลาง ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัวโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ให้หน่วยบริการอำนวยความสะดวกในในทุกขั้นตอนการให้บริการ ให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยเบิกจ่ายกลางที่สปสช.รับผิดชอบ ให้รวบรวมปัญหาในการให้บริการแจ้งให้กระทรวงสาธารสุข เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

6 กระทรวงสาธารณสุขมีความเด่นในจุดแข็งที่มีระบบบริการปฐมภูมิถึงตติยภูมิทุกระดับครอบคลุมรองรับการดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนระบบผังบริการเครือข่ายสุขภาพระดับเขตที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีแนวโน้มสู่ความเข้มแข็งในระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน การดำเนินงานนโยบาย“การบูรณาการและสร้างเอกภาพของระบบประกันสุขภาพ”ในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็น อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม

7 Service plan Hosp.1 Hosp.2 Hosp.3 Hosp.5 Hosp.2 Hosp.4 Hosp.4 Hosp.3


ดาวน์โหลด ppt นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google