งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ - ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ - ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ - ๑
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการผู้ป่วยนอก Electronic card Electronic referring Intranet consultation พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ พัฒนาระบบลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ระบบการตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยนัดล่วงหน้า

2 การดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ - ๒
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการผู้ป่วยใน ระบบการบริหารการให้ยาในหอผู้ป่วย (MAR) การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ฝ่ายการพยาบาล ระบบแจ้งเตือน (pop up) กรณีมี ADR / การรายงานผู้ป่วยแพ้ยา ระบบช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลสำคัญในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

3 การดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ - ๓
การพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบสนับสนุนบริการ + ประโยชน์ เวชระเบียน ปฏิบัติการกลาง ธนาคารเลือด บริการกลาง พัสดุ ห้องผ่าตัด บริหารธุรการ ระบบยา

4 ผลการดำเนินการปรับปรุง
Electronic card ทดลองใช้ที่ห้องตรวจศัลยกรรม 101 และประกันสังคม (9 เม.ย.50) OPD 101 (80%) ประกันสังคม (97%) ทุก OPD (27 ธ.ค.50) ลดความผิดพลาดในการสั่งยา ลดการหา OPD card ไม่พบ

5 ผลการดำเนินการปรับปรุง
Electronic referring นำเสนอสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ร.พ.สันทราย และประกันสังคม จังหวัดลำพูน ทดลองใช้

6 ผลการดำเนินการปรับปรุง
Intranet consultation อยู่ระหว่างทดสอบการใช้ SMS

7 ผลการดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ลดระยะเวลาพบแพทย์ ลดระยะเวลา Investigation ลดระยะเวลาเข้าห้องผ่าตัด

8 ผู้ป่วยที่มี GCS <= 8 ที่ใส่ ET Tube หลังจากมาถึง ER นานกว่า 10 นาที
ปี พ.ศ. 2550 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู้ป่วยที่ admit ทั้งหมด 646 630 642 468 จำนวน case ที่ GCS <=8 ใส่ ET tubeหลัง 10 นาที (ราย) 5 7 3 1 จำนวน case ที่ GCS <=8 ใส่ ET tubeหลัง 10 นาที (%) 0.77 1.11 0.47 0.21

9 ผู้ป่วยที่มี GCS <= 8 ที่ไม่ได้ใส่ ET Tube
ปี พ.ศ. 2550 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู้ป่วยที่ admit ทั้งหมด 646 630 642 468 จำนวน case ที่ GCS <=8 และไม่ได้ใส่ ET tube (ราย) 14 5 8 1 จำนวน case ที่ GCS <=8 และไม่ได้ใส่ ET tube (%) 2.17 0.79 1.25 0.21

10 ระยะเวลาที่ไปทำ CT brain,CT abdomen นานกว่า 60 นาที
ปี พ.ศ. 2550 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู้ป่วยที่ admit ทั้งหมด 646 630 642 468 จำนวน case ที่ทำ CT > 60 นาที (ราย) 6 8 3 1 จำนวน case ที่ทำ CT > 60 นาที (%) 0.93 1.27 0.47 0.21 ระยะเวลาเฉลี่ยของการไปทำ CT Brain 28.89 29.36 27.98 23.08 ระยะเวลาเฉลี่ยของการไปทำ CT Abdomen 29.93 57.14 40.65 29.00

11 ผู้ป่วย multiple injury ที่ไม่มี Chest X-Ray
ปี พ.ศ. 2550 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู้ป่วยที่ admit ทั้งหมด 646 630 642 468 Multiple injury ที่ไม่ได้ CXR (ราย) 12 18 14 8 Multiple injury ที่ไม่ได้ CXR (%) 1.86 2.86 2.18 1.71

12 ผลการดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลดขั้นตอนจาก 5 เหลือ 1 ขั้นตอน ความผิดพลาดน้อยกว่าร้อยละ 10 ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 สามารถรับสมัครได้ 600 คนต่อวัน ให้บริการลงทะเบียนนอกสถานที่มากกว่า 40 หน่วยงาน

13 ผลการดำเนินการปรับปรุง
ระบบการตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยนัดล่วงหน้า ลดขั้นตอนจาก 4 เหลือ 1 ขั้นตอน ลดระยะเวลาการรอคอย จาก 2 ชั่วโมง 11 นาที เหลือ 1 ชั่วโมง 38 นาที การตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วย UC เร็วขึ้น

14 ผลการดำเนินการปรับปรุง
ระบบช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลสำคัญในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลลดลง สามารถเรียกเก็บเงินได้มากขึ้น

15 ผลการดำเนินการปรับปรุง
เชียงใหม่ ศิริราช ข้อมูลถูกต้อง 99.66% 97.11% ทันเวลา 98.60% 84.15% ปฏิเสธการจ่ายเงิน 0.22% 0.34%

16 ผลการดำเนินการปรับปรุง
การพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบสนับสนุนบริการ + ประโยชน์ 1. ระบบพัสดุออนไลน์ ระบบจองห้อง 2. ระบบบริการผ้า ระบบสารบัญออนไลน์ 3. ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารจัดการ 4. ระบบวันลาออนไลน์ ระบบแผนและโครงการออนไลน์ 5. ระบบการเงิน

17 ระบบเรียกเก็บเงิน 0.22 14 99.78 6,319 6,333 42 ใหม่ 3.77 187 96.23
4,769 4,956 28 เดิม % ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน % ผ่าน จำนวนราย จำนวนงวด ระบบงาน


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ - ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google