งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 4.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ/คณะทำงาน ภายใต้อปสข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 4.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ/คณะทำงาน ภายใต้อปสข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 4.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ/คณะทำงาน ภายใต้อปสข.
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา: กำหนดหลักการเบื้องต้นถึงองค์ประกอบ และจำนวนคณะกรรมการหรือคณะทำงานในแต่ละชุดที่เหมาะสม รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจนตามที่ระบุในประกาศฯ ปีงบประมาณ 2557 กำหนดกรอบเวลาในการกำหนดรายละเอียดแนวทางต่างๆในแต่ละกองทุน และนำเสนอที่ประชุมอปสข. ภายในเดือน ธันวาคม 2556

2 งานบริการปฐมภูมิและกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
จำนวน (ร่าง) บทบาทและหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับเขต ไม่เกิน 20 คน ได้แก่ ผู้แทนอปสข. 3 คน ผู้แทนสำนักเครือข่ายบริการเขต 3 คน นายแพทย์สสจ. หรือผู้แทน 3 คน ผู้แทนผู้ให้บริการทั้งในสธ.และนอกสธ. 3 คน ผู้แทนอปท. และประชาชน 3 คน ผู้แทนศูนย์วิชาการต่างๆ คน กำหนดเกณฑ์คุณภาพระดับพื้นที่เพิ่มเติม กำหนดแนวทางการจ่ายเงินทั้งงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบส่งเสริมและสนับสนุนทั้งการจัดบริการปฐมภูมิและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

3 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุน จำนวน (ร่าง) บทบาทและหน้าที่
คณะทำงานกองทุนผู้ป่วยใน ไม่เกิน 15 คน ได้แก่ ผู้แทนอปสข. 3 คน ผู้แทนสำนักเครือข่ายบริการเขต 3 คน ผู้อำนวยการรพศ./รพท. สังกัด สธ. 3 คน ผู้อำนวยการรพช. 3 คน ผู้อำนวยการพ.มอ. หรือผู้แทน 1 คน ผู้แทนรพ.เอกชน 1 คน ตัวแทนภาคประชาชน 1 คน กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบตามเกณฑ์คุณภาพ กำหนดอัตราจ่ายต่อ Adj. RW. เบื้องต้นที่อัตราหนึ่ง กำหนดอัตราจ่ายกรณีเฉพาะที่เป็นอื่น เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาระบบส่งต่อที่ยั่งยืน

4 กองทุนแพทย์แผนไทย กองทุน จำนวน (ร่าง) บทบาทและหน้าที่
คณะทำงานกองทุนแพทย์แผนไทย ไม่เกิน 15 คน ได้แก่ ผู้แทนอปสข. 3 คน ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยระดับสสจ. 7 คน ผู้แทนผู้ให้บริการ 4 คน นักวิชาการ 1 คน กำหนดแนวทางการจ่ายเงินเพิ่มเติมค่าบริการให้หน่วยบริการ กำหนดเกณฑ์ระดับ พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อการ จ่ายเงิน

5 กองทุนค่าเสื่อม กองทุน จำนวน (ร่าง) บทบาทและหน้าที่
คณะทำงานงบค่าเสื่อมระดับเขต ไม่เกิน 16 คน ได้แก่ ผู้แทนอปสข. 3 คน ผู้แทนสำนักเครือข่ายบริการเขต 3 คน นายแพทย์สสจ. หรือผู้แทน 7 คน ผู้อำนวยการรพ.มอ. หรือผู้แทน 1 คน ผู้แทนผู้อำนวยการ รพศ./รพท. 2 คน กำหนดแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบค่าเสื่อมในวงเงินร้อยละ 20 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 4.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ/คณะทำงาน ภายใต้อปสข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google